Pages

20 September 2008

Teledome: Απάντηση στον ΟΤΕ με δημοσιοποίηση νομικών εγράφων


19 09 2008 - Η Teledome αποφάσισε να απαντήσει δημοσιοποιώντας αποσπάσματα από «έγκυρα νομικά έγγραφα»:

"Επειδή ποικίλα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών επανέλαβαν τους ισχυρισμούς του από 15.9.2008 δελτίου Τύπου του ΟΤΕ, σύμφωνα με το οποίο «Ο ΟΤΕ ανακοινώνει ότι προχώρησε σε προσωρινή διακοπή παροχής ορισμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών προς την εταιρεία Teledome λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς τον ΟΤΕ. Η εταιρεία αδυνατούσε να ανταποκριθεί στις συμβατικές της οικονομικές υποχρεώσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ παρήλθε η προθεσμία που όριζε η διαδικασία συνδιαλλαγής (ένταξη στις διατάξεις του άρθρου 99 του Ν. 3588/2007 - νέος πτωχευτικός κώδικας) στην οποία είχε ζητήσει να υπαχθεί η Teledome τον Φεβρουάριο του 2008.», αλλά επειδή και στο παρελθόν, η εταιρεία μας είχε συκοφαντηθεί ποικιλοτρόπως από φήμες και διαδόσεις, δημοσιοποιούμε τα ακόλουθα αποσπάσματα από έγκυρα νομικά έγγραφα, τα οποία ανατρέπουν όλες τις σε βάρος της εταιρείας μας συκοφαντικές διαδόσεις και δήθεν πληροφορίες:

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπʼ αριθμ. 670/2008 αμετάκλητη απόφαση του, άνοιξε την διαδικασία συνδιαλλαγής για την Teledome AEBE δυνάμει του άρθρου 99 παρ. 1 Ν. 3588/2007, μετά από αίτημα της εταιρείας. Το Δικαστήριο στην απόφαση του, η οποία εξεδόθη σε αντιδικία με τον ΟΤΕ, αφού εκείνος είχε ζητήσει να απορριφθεί η αίτηση συνδιαλλαγής της Teledome, κατέληξε στα ακόλουθα:

«... ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ
(...)
Εξ άλλου, όπως εκτίθεται από την αιτούσα και δεν αμφισβητείται ειδικώς από τις κυρίως παρεμβαίνουσες, παρά την, ως άνω, καλή εν γένει πορεία της εταιρίας, η αιτούσα από το 2006 και εφεξής άρχισε να αντιμετωπίζει πρόβλημα ρευστότητας, το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε οικονομική αδυναμία της αν δεν εξεύρισκε νέα κεφάλαια, διότι προέβη σε σημαντικές επενδύσεις προκειμένου να εγκαταστήσει ίδιο δίκτυο, αναγκαίο για την ανάπτυξη των εργασιών της...,
(...)
Οι επενδύσεις αυτές χρηματοδοτήθηκαν με κεφάλαια της αιτούσας και με τραπεζικό δανεισμό με προσωπικές εγγυήσεις μετόχων της εταιρίας. Για την εξεύρεση δε νέων κεφαλαίων, η αιτούσα προετοίμασε την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών με κύρια ανάδοχο την “ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ”, της οποίας καθολική διάδοχος κατόπιν συγχωνεύσεως διʼ απορροφήσεως είναι η κυρίως παρεμβαίνουσα, ως άνω, “PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, η οποία (εισαγωγή) εγκρίθηκε μεν κατόπιν της από 8.6.2006 αποφάσεως του ΔΣ του ΧΑΑ (βλ. σχετικό υπʼ αριθ.29203/9.6.2006 έγγραφο ΧΑΑ), αλλά δεν ολοκληρώθηκε λόγω σφάλματος των αρμοδίων οργάνων της ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιώς, της οποίας ο Προϊστάμενος, με το από 16.11.2006 έγγραφό του, που επιδόθηκε και προς την “Ένωση Ελληνικών Τραπεζών” γνωστοποίησε προς την αιτούσα φερόμενη παράβαση μη αποδόσεως εκ μέρους της ΦΠΑ και την επιβολή μέτρων σε βάρος της, όπως η δέσμευση του 50% των τραπεζικών καταθέσεων κλπ. της εταιρίας και του διευθύνοντος συμβούλου της Αθανασίου Πηλιούνη, γεγονός που έπληξε την αξιοπιστία της έναντι τρίτων. Τα μέτρα αυτά ήρθησαν εν όλω άμεσα, όπως προκύπτει από το υπʼ αριθ.2593/2007 έγγραφο της ιδίας ΔΟΥ, που επιδόθηκε στην αιτούσα στις 31.1.2007.

Εν συνεχεία, η αιτούσα προσπάθησε να εξεύρει νέα κεφάλαια αναγκαία για τη χρηματόδοτησή της με την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο ΑΙΜ (Alternative Investment Market) του Λονδίνου, η οποία ήταν εφικτή και θα ελάμβανε χώρα μέχρι το Σεπτέμβριο του 2007, αφού δεν προέκυψε κανένα οικονομικής ή νομικής φύσεως κώλυμα από τους οικείους ελέγχους που διενεργήθηκαν από την ελεγκτική εταιρία “Grant Thornton UK LLP” και το δικηγορικό γραφείο TODS MURRAY LLP (βλ. σχετικά έγγραφα από 28.9.2007 και 8.2.2008 των ανωτέρω, αντιστοίχως). Πλην, όμως, η εισαγωγή αυτή δεν ολοκληρώθηκε για λόγους μη αναγόμενους σε υπαιτιότητα της αιτούσας, αφού τα όργανα της αιτούσας δέχθηκαν πρόταση εξαγοράς του 100% της εταιρίας από την εισηγμένη στο ΧΑΑ εταιρία με την επωνυμία “ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ”, η οποία αποσκοπούσε σε τριπλή συγχώνευση διʼ απορροφήσεως μεταξύ της αιτούσας και των εταιριών με τις επωνυμίες “HELLAS ON LINE AE”, που αποτελεί τηλεπικοινωνιακή πάροχο (όπως η αιτούσα) και “UNIBRAIN AE”, που είναι ήδη εισηγμένη στο ΧΑΑ (...).

Ενόψει των ανωτέρω περιστάσεων και της συσσωρεύσεως μεγάλων απαιτήσεων κατά της αιτούσας από τον κύριο προμηθευτή της και κυρίως παρεμβαίνοντα ΟΤΕ, ο οποίος με τις από 22.1.2008 δύο εξώδικες δηλώσεις του κάλεσε την αιτούσα σε εξόφληση των οφειλών της εντός 30 εργασίμων ημερών, επʼ απειλή διακοπής των υπʼ αυτού παρεχομένων υπηρεσιών, η οποία θα είχε ως άμεση και αναπότρεπτη συνέπεια την παύση της λειτουργίας της αιτούσας και την οικονομική καταστροφή της, καίτοι είχαν προηγηθεί διαρκείς διαπραγματεύσεις μεταξύ των αρμοδίων οργάνων των δύο εταιριών μέχρι και 11.1.2008 και είχε καταρτισθεί σχέδιο συμβάσεως περί διακανονισμού της αποπληρωμής των μη αμφισβητουμένων από την αιτούσα οφειλών της ύψους 8.639.287,48 ευρώ”
(...)
“Ότι ο ΟΤΕ, ως κυριότερος προμηθευτής της αιτούσας, φέρεται μεν να έχει κατʼ αυτής απαίτηση ύψους 7.939.994,07 ευρώ από διάφορες παρασχεθείσες τηλεφωνικές υπηρεσίες, καθώς και απαίτηση ύψους 7.162.638,08 ευρώ από ανεξόφλητα τιμολόγια παροχής διασύνδεσης (βλ. σχετικές από 22.1.2008 εξώδικες δηλώσεις ΟΤΕ), πλήν, όμως:
α) στο πρώτο κονδύλιο συμπεριλαμβάνεται ποσό 4.345.363,38 ευρώ με την αιτιολογία “Τηλεφωνικές Υπηρεσίες-BCCS”, χωρίς κανένα ειδικότερο προσδιορισμό της αιτίας της οφειλής και του χρόνου καταβολής της, καθώς και των εκδοθέντων σχετικών παραστατικών,
β) από τα λοιπά τιμολόγια, που συμπεριλαμβάνονται στο 1ο κονδύλιο, ως άνω, η παλαιότερη οφειλή αφορά σε ανεξόφλητα τιμολόγια Μαρτίου του 2007, που ήταν εξοφλητέα τον Απρίλιο του 2007,
γ) στο δεύτερο, ως άνω, κονδύλιο συμπεριλαμβάνεται μεγάλο ποσό τόκων και
δ)σε κάθε περίπτωση, η αιτούσα αμφισβητεί ευλόγως το ύψος του υπ΄ αυτής οφειλόμενου ποσού, διότι, αφ΄ενός έχει ασκήσει κατά του ΟΤΕ την από 8.8.2007 εξώδικη δήλωση συμψηφισμού και επισχέσεως με ανταπαιτήσεις της συνολικού ποσού 4.528.881,58 ευρώ και, αφ΄ ετέρου, εκκρεμούν 11 αγωγές της κατά του ΟΤΕ με αντικείμενο την επιδίκαση, συνολικώς, ποσού 18.844.826,25 ευρώ (βλ. σχετικά υπʼ αριθ.10131/9.8.2007
(...)
“Περαιτέρω, από την εκτίμηση του συνόλου των αποδεικτικών μέσων και των προτεινομένων από την αιτούσα μέτρων, (…), πιθανολογείται η βιωσιμότητα της αιτούσας..” λαμβάνοντας ιδίως υπόψη ότι, (….) δεν προκύπτει η ύπαρξη ληξιπροθέσμων οφειλών έναντι των συνεργαζομένων με την αιτούσα τραπεζών και λοιπών παρόχων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, 3)η αιτούσα είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερη, 4) εκπληρώνει τις οικονομικές υποχρεώσεις της προς το προσωπικό της…,”
(...)
“Ενόψει των προδιαληφθέντων, η ένδικη αίτηση ανοίγματος της διαδικασίας καθίσταται βάσιμη κατʼ ουσίαν, λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη ότι η συνέχιση της λειτουργίας της αιτούσας και η οικονομική ανάκαμψή της με τη σύμπραξη των δανειστών της στο πλαίσιο της διαδικασίας συνδιαλλαγής είναι το μόνο μέσο που διασφαλίζει την προσήκουσα εξόφληση των απαιτήσεων τόσο των, ως άνω, κυρίως παρεμβαινουσών όσο και τρίτων, διότι
1 ) ούτε ο ΟΤΕ ούτε η COSMOTE ούτε οι λοιποί προμηθευτές της αιτούσας διαθέτουν εμπράγματες ή άλλες επαρκείς εξασφαλίσεις των πάσης φύσεως απαιτήσεών τους,
(...)
“Ενώ, περαιτέρω, ενόψει του κινδύνου α)διακοπής της παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών εκ μέρους του ΟΤΕ και των λοιπών προμηθευτών της αιτούσας και β)καταγγελίας των πάσης φύσεως συμβάσεων μεταξύ της αιτούσας και πιστωτικών ιδρυμάτων, που θα καταστήσουν άνευ αντικειμένου την ανοιγόμενη διαδικασία συνδιαλλαγής ενόψει της αδυναμίας λειτουργίας της επιχειρήσεως της αιτούσας, πρέπει να διαταχθούν προληπτικά μέτρα για τη διασφάλιση της συνέχισης λειτουργίας της αιτούσας, σύμφωνα με το περιεχόμενο των από 27.2.2008 και 26.3.2008 προσωρινών διαταγών, κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας.”

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Διατάσσει το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής.

Διορίζει μεσολαβητή τον xxxxxxxxxxxxxxxx, Οικονομολόγο-Πτυχιούχο ΑΣΟΕΕ, κάτοικο Αθηνών (οδός xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), τηλ. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, κιν.xxxxxxxxxxxxx, που περιέχεται με την άνω ιδιότητα στον οικείο κατάλογο πραγματογνωμώνων του Δικαστηρίου τούτου.

Απαγορεύει, μέχρι την έκδοση αποφάσεως του Δικαστηρίου τούτου περί επικυρώσεως της συμφωνίας συνδιαλλαγής μεταξύ της αιτούσας με την επωνυμία “TELEDOME ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΑΕΒΕ” και των δανειστών της:
α)σε κάθε προμηθευτή της άνω αιτούσας να διακόψει την παροχή των παρεχομένων προς αυτήν τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, υπό τον όρο εξοφλήσεως εκ μέρους της των κατά μήνα τιμολογουμένων, τρεχουσών υπηρεσιών των προμηθευτών και (…)
Διατάσσει τη δημοσίευση της παρούσας στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών.”

H ως άνω απόφαση θεωρήθηκε μόλις τη Δευτέρα 15.9.2008, όπως προκύπτει από τα επίσημα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών, oπότε και κατέστη δυνατόν να λάβει η Teledome επίσημο αντίγραφο, να κοινοποιήσει αυθημερόν στον ορισθέντα Μεσολαβητή και τον ΟΤΕ, και να υποβάλλει επίσης αυθημερόν στο Δικαστήριο αίτημα για την όρκιση στις 8.10.2008 του Μεσολαβητή, ώστε εκείνος να αναλάβει τα καθήκοντά του και να ξεκινήσει η δίμηνη (κατʼ αρχάς) διορία του νόμου για την συνδιαλλαγή. Καμία επομένως «πάροδος προθεσμίας» δεν έχει υπάρξει, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από Γνωμοδότηση Καθηγητή Πανεπιστημίου, εκ των συντακτών του Πτωχευτικού Κώδικα, που έχει στη διάθεσή της η Teledome.

Σύμφωνα με την Γνωμοδότηση:

“….Επίδοση του αντιγράφου της απόφασης δεν νοείται χωρίς την καθαρογραφή αυτής και την έκδοση εξ αυτής αντιγράφου. Ως αντίγραφο της απόφασης δεν νοείται το «σχέδιο της απόφασης» που, σύμφωνα με το άρθρο 304 ΚΠολΔ, που μπορεί να λάβει ο κάθε διάδικος για να μεριμνήσει για την καθαρογραφή της, αλλά το αντίγραφο που εκδίδεται από το κατά το άρθρο 305 ΚΠολΔ πρωτότυπο της απόφασης”. (…)
“…Ο Μεσολαβητής πρίν από την όρκιση του οφείλει όπως κάθε πραγματογνώμονας να ορκισθεί σύμφωνα με το άρθρο 385 ΚΠολΔ ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου….., άλλως η μη όρκιση του συνεπάγεται ακυρότητα της πραγματογνωμοσύνης.”
H ίδια γνωμοδότηση αποφαίνεται για τον κατεξοχήν παράνομο χαρακτήρα της πράξης του ΟΤΕ, η οποία ουσιαστικά αποβλέπει στην ματαίωση της διαδικασίας συνδιαλλαγής της TELEDOME.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, καμία νομική διαδικασία δεν μπορεί να ξεκινήσει πριν λάβει γνώση και αναλάβει καθήκοντα ο κατεξοχήν αρμόδιος, αρωγός του Δικαστηρίου Μεσολαβητής, ούτε βεβαίως μπορεί να τελειώσει πριν καν... ξεκινήσει. Ο ΟΤΕ λοιπόν, ο οποίος μάλιστα δεν επέσπευσε κανένα βήμα της ανωτέρω διαδικασίας, αν ήθελε ως «δανειστής» να ικανοποιηθεί από τη συνδιαλλαγή, κατέφυγε στο παράνομο, αυθαίρετο και απροειδοποίητο μέτρο της διακοπής υπηρεσιών της Teledome, αποβλέποντας και μόνο στην εξόντωση ενός υγιούς ανταγωνιστή, παρʼ ότι αυτός ακολουθούσε τη νόμιμη οδό ικανοποίησης των πιστωτών του.

Τέλος, τα δημοσιεύματα που φέρουν τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Teledome κ. Αθανάσιο Πηλιούνη να είχε συνάντηση στις 16.9.2008 με τον Πρόεδρο της ΕΕΤΤ κ. Νικήτα Αλεξανδρίδη, είναι απολύτως ανακριβή, καθότι δεν υπήρξε οιαδήποτε σχετική συνάντηση. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας μας πράγματι ζήτησε να συναντηθεί με τον Πρόεδρο της ΕΕΤΤ, προκειμένου να του εκθέσει και προσωπικά τους κινδύνους που δημιουργούνται για τις τηλεπικοινωνίες και τους καταναλωτές με τις παραπάνω παράνομες ενέργειες του ΟΤΕ, αλλά ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ όμως όχι μόνον αρνήθηκε να τον δει, αλλά ούτε καν η ΕΕΤΤ τήρησε τις νόμιμες υποχρεώσεις της σχετικά με την εκκρεμή ενώπιόν της Καταγγελία και Αίτηση Προσωρινών Μέτρων της Teledome κατά του ΟΤΕ, για την αποκατάσταση των γραμμών της."No comments: