Pages

17 October 2008

ΑΙΤΗΣΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΘΕΣΕ Η ALTEC TELECOMS ΣΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ


17 10 2008 - Πηγή ICT Plus

Οι σημερινές εξελίξεις στην Altec Telecoms.

Από «ασφυκτικό πρόβλημα ρευστότητας» και από «γενική και μόνιμη αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της» και σε «αναπόδραστη κατάσταση επαπειλούμενης παύσης πληρωμών» χαρακτηρίζει ή Διοίκηση της AltecTelecoms την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει, η οποία την οδήγησε να καταθέσει σήμερα Παρασκευή 17 Οκτωβρίου αίτηση στο αρμόδιο Δικαστήριο για κήρυξη πτώχευσης, λόγω «επαπειλούμενης οικονομικής αδυναμίας».

Οσον αφορά την οικονομική θέση της εταιρείας η αξία της συμμετοχή της Altec ABEE στην Altec Telecoms φθάνει στα 19,6 εκατ. ευρώ, οι απαιτήσεις της μητρικής εταιρείας ανέρχονται στα 28,8 εκατ. ευρώ, οι εγγυήσεις της μητρικής εταιρείας για τη θυγατρική της στα 1,2 εκατ. ευρώ, ενώ τα έσοδα της μητρικής εταιρείας που αναμένονται από εργασίες σε εξέλιξη στην θυγατρική της στα 31 εκατ. ευρώ περίπου. Η Διοίκηση εκτιμά πως οι επιπτώσεις της κατάστασης της AltecTelecoms προς τον Όμιλο Altec θα είναι σημαντικές, αλλά δεν θα είναι ικανές να δημιουργήσουν πρόβλημα στην περαιτέρω πορεία των δραστηριοτήτων του Ομίλου.


Η ανακοίνωση της Altec
«Σε συνέχεια σχετικού ερωτήματος του Χρηματιστηρίου Αθηνών αναφορικά με πρόσφατα δημοσιεύματα του οικονομικού τύπου για τη θυγατρική μας εταιρία ALTEC TELECOMS, σας γνωστοποιούμε τα κάτωθι:

Η παράνομη και καταχρηστική διακοπή παροχής υπηρεσιών διασύνδεσης από τον ΟΤΕ προς τη θυγατρική μας εταιρεία ALTEC TELECOMS και μάλιστα ενώ είχε ήδη υποβληθεί πρόταση για την ολοσχερή εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της, είχε ως αποτέλεσμα την τεράστια υλική και ηθική ζημία στην εταιρεία. Και τούτο, καθόσον από την στιγμή εκείνη αδυνατούσε να παράσχει απρόσκοπτα υπηρεσίες προς τους πελάτες της, ενώ η βλάβη της φήμης και της επαγγελματικής υπόστασης της εταιρείας μας οδήγησε πλήθος συνδρομητών μας σε μαζική 'εγκατάλειψη' της εταιρείας, χωρίς μάλιστα να προβαίνουν σε εξόφληση των οφειλών τους για τις υπηρεσίες που τους είχαν ήδη παρασχεθεί. Τα γεγονότα αυτά συνέβαλαν καθοριστικά στην περαιτέρω επιδείνωση των προβληματικών ταμειακών ροών της ALTEC TELECOMS.

Ως ύστατη προσπάθεια συνέχισης της λειτουργίας της και με σκοπό την οικονομική της ανάκαμψη, η διοίκηση της ALTEC TELECOMS, υπέβαλλε στις 25/9/2008 αίτηση περί ανοίγματος διαδικασίας συνδιαλλαγής σύμφωνα με το άρθρο 99 του ν. 3588/2007. Ταυτόχρονα, η εταιρεία υπέβαλλε αίτηση για λήψη προληπτικών μέτρων και έκδοση προσωρινής διαταγής, ζητώντας να υποχρεωθεί ο ΟΤΕ να επαναφέρει την παροχή υπηρεσιών του στο ελάχιστο απαραίτητο για την ομαλή λειτουργία της εταιρείας, μέχρι την έκδοση της επικυρωτικής της συμφωνίας με τους πιστωτές της αποφάσεως. Η ως άνω επανασύνδεση των κυκλωμάτων της εταιρείας στο ελάχιστο απαραίτητο ήταν απολύτως αναγκαία για τη συνέχιση της λειτουργίας της, ούτως ώστε η διαδικασία συνδιαλλαγής να έχει πρακτική σημασία και να μπορεί να υλοποιηθεί.

Η αίτηση της εταιρείας περί λήψεως προσωρινής διαταγής με το ανωτέρω περιεχόμενο, εκδικάστηκε στις 2/10/2008. Την ίδια ημέρα εκδόθηκε απόφαση, η οποία δεν έκανε δεκτό το αίτημα της ALTEC TELECOMS για επανασύνδεση ενός ελάχιστου ποσοστού των κυκλωμάτων της, ούτως ώστε η εταιρεία να μπορέσει να συνεχίσει τη λειτουργία της και να διατηρήσει τους πελάτες της. Αποτέλεσμα της απόρριψης του αιτήματός μας ήταν το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας, το πελατολόγιο της, να συρρικνώνεται ακόμη ταχύτερα και έτσι να επιδεινώνεται συνεχώς η οικονομική της κατάσταση, αφού πλέον τα έσοδα τείνουν να γίνουν μηδενικά.

Μετά από αυτά, έγινε πλέον σαφές ότι η ALTEC TELECOMS δεν θα μπορούσε να λειτουργεί, να παρέχει υπηρεσίες και να έχει έσοδα, μέχρι την έκδοση της επικυρωτικής της συμφωνίας με τους πιστωτές της Εταιρείας απόφασης, με αποτέλεσμα η διαδικασία συνδιαλλαγής να καταστεί άνευ πρακτικού περιεχομένου.

Ως εκ τούτου, η ALTEC TELECOMS παραιτήθηκε από το δικόγραφο της αιτήσεως συνδιαλλαγής με την από 13/10/2008 δήλωση παραιτήσεώς της.

Λόγω όμως των προαναφερθέντων πραγματικών περιστατικών και βάσει της σημερινής οικονομικής κατάστασης της ALTEC TELECOMS, η οποία χαρακτηρίζεται από ασφυκτικό πρόβλημα ρευστότητας, προβλέπεται με βεβαιότητα ότι η Εταιρεία θα περιέλθει σε γενική και μόνιμη αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της. Τα ως άνω δηλαδή ασφυκτικά προβλήματα ρευστότητας οδηγούν εν τέλει την ALTEC TELECOMS σε μία αναπόδραστη κατάσταση επαπειλούμενης παύσης πληρωμών. Για τον λόγο αυτό, η ALTEC TELECOMS θα καταθέσει σήμερα, 17/10/2008, αίτηση στο αρμόδιο Δικαστήριο για κήρυξη πτώχευσης, λόγω επαπειλούμενης οικονομικής αδυναμίας κατ' άρθρ. 3 παρ. 2 του Πτωχευτικού Κώδικα.

Ωστόσο, η Εταιρεία σκοπεύει άμεσα, και πάντως εντός της νομίμου προθεσμίας, να υποβάλει στο πτωχευτικό δικαστήριο πρόταση σχεδίου αναδιοργάνωσης, με στόχο τη διάσωση, την εξυγίανση και την καλύτερη αξιοποίησή της.

Η αξία της συμμετοχή της Altec ABEE στην ALTEC TELECOMS ανέρχεται στα ευρώ 19,6 εκ., οι απαιτήσεις της μητρικής εταιρείας από την ALTEC TELECOMS ανέρχονται στα ευρώ 28,8 εκ., οι εγγυήσεις της μητρικής εταιρείας για τη θυγατρική ALTEC TELECOMS ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 1,2 εκ., ενώ τα αναμενόμενα έσοδα της μητρικής εταιρείας από εργασίες σε εξέλιξη στην θυγατρική ALTEC TELECOMS ανέρχονται στα ευρώ 31 εκ. περίπου. Η Διοίκηση θεωρεί πως οι επιπτώσεις της παρούσας κατάστασης της ALTEC TELECOMS προς τον Όμιλο Altec θα είναι σημαντικές, αλλά δεν θα είναι ικανές να δημιουργήσουν πρόβλημα στην συνέχιση των δραστηριοτήτων του Ομίλου».

Περισσότερα ...No comments: