Pages

03 March 2009

EU Reding: Better high-speed internet access needed to revitalise Europe's rural regions.

Σύμφωνα με σημερινές ανακοινώσεις της Επιτροπής, η σύνδεση του 30% του αγροτικού πληθυσμού της ΕΕ που δεν διαθέτει πρόσβαση στο διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα ώστε να επιτευχθεί ο στόχος «ευρυζωνικότητα για όλους» μέχρι το 2010. Η βελτιωμένη διαδικτυακή συνδεσιμότητα αποτελεί πανίσχυρο εργαλείο που θα τονώσει την ταχεία οικονομική ανάκαμψη. Η Επιτροπή περιέγραψε σήμερα τον τρόπο κατά τον οποίο θα χρησιμοποιήσει τα προγράμματα στήριξης που διαθέτει για να ενισχύσει τα δίκτυα και τις υπηρεσίες διαδικτύου στις αγροτικές περιοχές και κάλεσε τα κράτη μέλη να πράξουν ομοίως. Η καλή πρόσβαση στο διαδίκτυο μπορεί να μειώσει την απομόνωση των αγροκτημάτων και των επιχειρήσεων στην ύπαιθρο, ιδίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), και να τις καταστήσει ανταγωνιστικότερες λόγω πρόσβασης στις διεθνείς αγορές και ταχύτερων και αποδοτικότερων συναλλαγών. Παράλληλα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συζητούν πρόταση της Επιτροπής για τη διάθεση επιπλέον ποσού 1 δις ευρώ μέσω του ευρωπαϊκού σχεδίου ανάκαμψης της οικονομίας, για την ευρύτερη διάδοση της πρόσβασης στο διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας σε όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης.

«Τον 21ο αιώνα στον οποίο ζούμε, πολλοί από μας θα ισχυριστούν ότι δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς τις τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών – οπωσδήποτε στο γραφείο και πιθανώς ακόμη και στο σπίτι. Γιατί θα πρέπει όσοι ζουν σε αγροτικές περιοχές να αρκούνται σε αποσπασματική πρόσβαση στο εργαλείο αυτό;» δήλωσε η Mariann Fischer Boel, ευρωπαία επίτροπος αρμόδια για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη. «Αν θέλουμε στα σοβαρά να έχουμε ευημερούσες και σφύζουσες αγροτικές περιοχές, πρέπει να βοηθήσουμε όλους τους κατοίκους να αξιοποιήσουν όσο γίνεται περισσότερο τις σύγχρονες τεχνολογίες.»

«Πρέπει να κάνουμε ό,τι μας είναι δυνατόν για να φέρουμε τις τεχνολογίες του διαδικτύου σε όλους τους πολίτες της Ευρώπης. Η αύξηση της παραγωγικότητας στην ΕΕ οφείλεται κατά το ήμισυ στις τεχνολογίες του διαδικτύου, και τα κράτη μέλη της ΕΕ δεν έχουν την πολυτέλεια να αποκλειστούν οι αγροτικές τους περιοχές από αυτή τη δυνατότητα, ιδίως τη σημερινή στιγμή της οικονομικής κρίσης», δήλωσε η Viviane Reding, επίτροπος αρμόδια για την κοινωνία της πληροφορίας και τα μέσα επικοινωνίας. «Η ευρυζωνικότητα αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για τις επιχειρήσεις στις αγροτικές περιοχές, ιδίως τις ΜΜΕ που εξαρτώνται από μια υψηλής ταχύτητας σύνδεση με την υπόλοιπη οικονομία. Καλώ το Συμβούλιο να μας βοηθήσει να στηρίξουμε αυτές τις επιχειρήσεις στέλνοντας ισχυρό μήνυμα υπέρ της ευρυζωνικότητας για όλους τους ευρωπαίους.»

Ενώ ποσοστό 93% κατά μέσον όρο των ευρωπαίων έχουν διαδικτυακή σύνδεση υψηλής ταχύτητας, το ποσοστό αυτό είναι μόλις 70% στις αγροτικές περιοχές, σε ορισμένες δε χώρες (όπως η Ελλάδα, η Πολωνία, η Σλοβακία, η Βουλγαρία και η Ρουμανία) οι ευρυζωνικές διαδικτυακές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας καλύπτουν μόλις το 50% ή και λιγότερο του αγροτικού πληθυσμού.

Η Επιτροπή, σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα, περιγράφει τα οφέλη που μπορούν να αντλήσουν οι επιχειρήσεις και τα άτομα που βρίσκονται σε αγροτικές περιοχές, ιδίως αγροκτήματα και παραγωγοί τροφίμων από την καλύτερη πρόσβαση των αγροτικών περιοχών στις σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών, όπως το διαδίκτυο.

Για παράδειγμα, το 80% των αγροκτημάτων της Σουηδίας έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και το ένα τρίτο από αυτά χρησιμοποιεί το διαδίκτυο καθημερινά (το ένα τρίτο χρησιμοποιεί επίσης το διαδίκτυο για να υποβάλλει αιτήσεις για κοινοτικές ενισχύσεις). Ωστόσο, σε άλλες περιοχές όπως στην Τοσκάνη (Ιταλία) και την Ουγγαρία, μόλις το ένα τέταρτο των αγροτών χρησιμοποιεί το διαδίκτυο, καθιστώντας δυσκολότερο τον προγραμματισμό της παραγωγής, την εμπορία των προϊόντων και την πρόσβαση των τιμών στις διεθνείς αγορές, τον έλεγχο των προβλέψεων καιρού ή τη σύναψη συμφωνιών συνεργασίας με άλλους φορείς της αγοράς. Οι αγρότες δεν είναι οι μόνοι που ζημιώνονται: σε ολόκληρη την Ευρώπη ποσοστό μόλις 22,5% των κατοίκων αγροτικών περιοχών χρησιμοποιούν υπηρεσίες ηλε-διακυβέρνησης όπως η υποβολή φορολογικών δηλώσεων, σε σύγκριση με το 32,9% των κατοίκων αστικών περιοχών.

Η Επιτροπή καλεί επομένως τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες (συμπεριλαμβανομένων και των τοπικών αρχών) να εξετάσουν το ενδεχόμενο προσαρμογής των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης για να δώσουν ιδιαίτερο βάρος στις τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών και τη συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο, ιδίως στο πλαίσιο της ενδιάμεσης ανασκόπησης των σχετικών προγραμμάτων που προβλέπεται για το 2010.

Ιστορικό:

Η ΕΕ αντιμετωπίζει το «χάσμα διαδικτυακής ευρυζωνικότητας» μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών μέσω της πολιτικής της αγροτικής ανάπτυξης – η οποία αποτελεί μέρος της κοινής γεωργικής πολιτικής. Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες μπορούν να χρησιμοποιήσουν κοινοτικά κονδύλια για τον εκσυγχρονισμό, μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών, των αγροκτημάτων, της κατάρτισης, της προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων και βασικών υπηρεσιών στις αγροτικές περιοχές.

Επιπλέον, περίπου 15 δις ευρώ δαπανώνται για προτεραιότητες στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών στο πλαίσιο της κοινοτικής πολιτικής για τη συνοχή από το 2007 έως το 2013 – για παράδειγμα σε ηλ-υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης και διαδικτυακή υποδομή. Μερικές από τις εν λόγω δαπάνες αφορούν αγροτικές περιοχές.

Στις 28 Ιανουαρίου 2009, η Επιτροπή, ανταποκρινόμενη στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2008, πρότεινε τη δέσμευση επιπλέον ποσού 1 δις ευρώ για επενδύσεις σε ευρυζωνικότητα, ως μέρος του ευρωπαϊκού σχεδίου ανάκαμψης της οικονομίας, με στόχο να επιτευχθεί η κατά 100% κάλυψη της Ευρώπης από ευρυζωνικό διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας (MEMO/09/35).

Συμπληρωματικά με τη σημερινή ανακοίνωση για την καλύτερη πρόσβαση των αγροτικών περιοχών σε σύγχρονες τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών, η Επιτροπή οργανώνει ένα ευρωπαϊκό συνέδριο για την ευρυζωνικότητα στο Τορίνο (Ιταλία) στις 2-3 Απριλίου 2009.

Στο εν λόγω συνέδριο θα συμμετάσχουν η Επιτροπή, εθνικές και περιφερειακές αρχές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη για να συζητήσουν τις αυξανόμενες επενδύσεις της ΕΕ στην ευρυζωνικότητα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου ανάκαμψης της οικονομίας και τις πολιτικές που θα συμβάλουν στην επίτευξη της κατά 100% κάλυψης των αγροτικών περιοχών από ευρυζωνικά δίκτυα.

Η σημερινή ανακοίνωση για την καλύτερη πρόσβαση των αγροτικών περιοχών σε σύγχρονες ΤΠΕ διατίθεται στη διεύθυνση :

http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/employment/ict/index_en.htm

MEMO/09/92No comments: