Pages

21 April 2009

EU: Η Επιτροπή καλεί τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας να συνεχίσουν να βελτιώνουν τις πολιτικές για την προστασία των παιδιών όσον αφορά το περιεχόμενο

20 04 2009 - Σύμφωνα με μια έρευνα, το 50% των 10-χρονων, το 87% των 13-χρονων και το 95% των 16-χρονων παιδιών στην ΕΕ έχουν κινητό τηλέφωνο, αλλά οι μισοί ευρωπαίοι γονείς ανησυχούν πως η χρήση του κινητού εκθέτει τα παιδιά τους σε εικόνες σεξουαλικού και βίαιου περιεχομένου (51%) ή σε εκφοβισμούς από άλλα παιδιά (49%). Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την προστασία των παιδιών που χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα, υλοποιώντας όλα τα μέτρα του εθελοντικού κώδικα δεοντολογίας, που υπέγραψαν 26 εταιρείες κινητής τηλεφωνίας το 2007. Από έκθεση που μόλις δημοσίευσε η Ένωση GSM, η επαγγελματική ένωση του κλάδου της κινητής τηλεφωνίας, προκύπτει ότι, με βάση την συμφωνία-πλαίσιο που προώθησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπάρχουν πλέον εθνικοί κώδικες αυτορύθμισης σε 22 κράτη μέλη, το 90% των οποίων ευθυγραμμίζεται με την συμφωνία του 2007, και ότι το 80% των εταιρειών έχουν λάβει μέτρα ελέγχου της πρόσβασης των παιδιών σε περιεχόμενο που προορίζεται μόνο για ενήλικες.

«Σύμφωνα με τη νέα έκθεση της ένωσης του κλάδου των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας, οι εταιρείες του κλάδου έχουν αρχίσει να παίρνουν στα σοβαρά τις ευθύνες τους όσον αφορά την προστασία των παιδιών που χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα,» δήλωσε η κ. Viviane Reding, η αρμόδια για τις Τηλεπικοινωνίες και τα Μέσα Επικοινωνίας Επίτροπος της ΕΕ. «Ωστόσο, αναμένω ότι σύντομα θα υπογραφούν εθνικοί κώδικες δεοντολογίας στις τέσσερεις χώρες στις οποίες δεν υφίστανται ακόμη – δηλαδή στην Κύπρο, την Εσθονία, την Φινλανδία και το Λουξεμβούργο – και αναμένω επίσης ότι ο θα αναθεωρηθεί ριζικά ο σχετικός κώδικας του Βελγίου. Η προστασία των ανηλίκων δεν αποτελεί πολυτέλεια αλλά αναγκαία προϋπόθεση προκειμένου οι νέες τεχνολογίες των επικοινωνιών να γίνουν αποδεκτές από τις ευρωπαϊκές μας κοινωνίες. Οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας πρέπει να είναι ακόμη πιο φιλόδοξες όσον αφορά τα μέτρα για την αποτελεσματικότερη προστασία των ανηλίκων σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και για να καταστήσουν διαφανέστερη την ταξινόμηση του περιεχομένου. Οι 12 εταιρείες που συνεχίζουν να παρέχουν χωρίς κανένα έλεγχο πρόσβαση σε περιεχόμενο αποκλειστικά για ενήλικες πρέπει να διορθώσουν την κατάσταση. Διατηρώ το δικαίωμα να επανεξετάσω την κατάσταση αυτή, τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους, προκειμένου να διαπιστώσω κατά πόσο απαιτούνται περαιτέρω μέτρα.»

Σύμφωνα με τη νέα έκθεση της ένωσης του κλάδου των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας, έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος από τις 26 εταιρείες κινητής τηλεφωνίας που υπέγραψαν το «Ευρωπαϊκό πλαίσιο για ασφαλέστερη χρήση κινητών τηλεφώνων από εφήβους και παιδιά» που προώθησε η Επιτροπή τον Φεβρουάριο του 2007 (IP/07/139). Οι εν λόγω εταιρείες εξυπηρετούν περίπου 580 εκατομμύρια πελάτες, το 96% του συνόλου των πελατών κινητής τηλεφωνίας στην ΕΕ.

Τα μέτρα προστασίας των παιδιών υλοποιούνται σε εθνικό επίπεδο μέσω εθνικών αυτορυθμιστικών κωδίκων δεοντολογίας οι οποίοι έχουν ήδη συμφωνηθεί σε 22 κράτη μέλη της ΕΕ. Οι εν λόγω εθνικοί κώδικες εφαρμόζουν κατά 90% τον ευρωπαϊκό κώδικα. Μόνον ο κώδικας του Βελγίου διαφέρει σημαντικά, ενώ δεν έχουν ακόμη υπογραφεί κώδικες στην Κύπρο, την Εσθονία, την Φινλανδία και το Λουξεμβούργο. Από την έκθεση προκύπτει πως οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας έχουν συμμορφωθεί με τους τέσσερεις τομείς δράσης που προσδιόρισε ο κώδικας του 2007:

  • Το 80% των εταιρειών έχουν λάβει μέτρα ελέγχου της πρόσβασης των παιδιών σε περιεχόμενο που προορίζεται αποκλειστικά για ενήλικες. Ωστόσο, μόνο το 41% δήλωσαν ότι παρακολουθούν και επανεξετάζουν ενεργά την αποτελεσματικότητα των συστημάτων ελέγχου πρόσβασης που εφαρμόζουν.
  • Πάνω από το 65% των υπογραφόντων παράγουν επιμορφωτικό υλικό ή οργανώνουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης σχετικά με την ασφαλέστερη χρήση των κινητών τηλεφώνων. Αντίθετα, το 16% των υπογραφόντων δεν έχουν προγραμματίσει καμιά εκστρατεία ευαισθητοποίησης.
  • Το 80% των εταιρειών ταξινομούν το εμπορικό περιεχόμενο σε τουλάχιστον δύο κατηγορίες: «περιεχόμενο για ενήλικες» και «άλλου είδους περιεχόμενο», αλλά δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία ότι έχει συμφωνηθεί συγκεκριμένη ταξινόμηση σε εθνικό επίπεδο, όπως είχε συμφωνηθεί το 2007.
  • Οι περισσότερες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας συνεργάζονται στενά με εθνικά όργανα επιβολής του νόμου για να αναφέρουν παράνομο περιεχόμενο στα κινητά τηλέφωνα, αλλά οι σχετικές δραστηριότητες διαφέρουν σημαντικά ανάμεσα στις χώρες, επειδή διαφέρουν οι εθνικές νομοθεσίες και οι μηχανισμοί αναφοράς.

Ιστορικό

Στις 6 Φεβρουαρίου 2007, οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας υπέγραψαν συμφωνία με τίτλο «Ευρωπαϊκό πλαίσιο για ασφαλέστερη χρήση κινητών τηλεφώνων από εφήβους και παιδιά» σχετικά με τρόπους προστασίας των ανηλίκων που χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα (IP/07/139). Το εν λόγω ευρωπαϊκό πλαίσιο καταρτίστηκε για να αντιμετωπιστούν τα πολυάριθμα ζητήματα που θίχθηκαν κατά τη δημόσια διαβούλευση που διοργάνωσε η Επιτροπή το 2006 σχετικά με την ασφαλέστερη χρήση των κινητών τηλεφώνων (IP/06/1059).

Τη συμφωνία αυτή υπέγραψαν καταρχάς οι εξής εταιρείες: Bouygues Telecom, Cosmote, Deutsche Telekom Group, Go Mobile, Hutchison 3G Europe, Jamba! GmbH, Mobile Entertainment Forum, Orange Group, Royal KPN N.V., SFR, Telecom Italia S.p.A, Telefonica Moviles S.A., Telenor, TeliaSonera και Vodafone Limited. Στη συνέχεια υπέγραψαν και οι εταιρείες: Tele2 AB, Mobitel EAD, Belgacom Mobile S.A., Mobilkom Austria A.G., TDC Mobil Norden, Wind Hellas Telecommunications SA, Alands Mobiltelefon Ab, BTC Mobile EOOD (Vivatel), CYTA, P&T Luxembourg και Mobitel d.d.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκθεση της ένωσης GSM (GSMA) περί της εφαρμογής της συμφωνίας πλαισίου για την «Ασφαλέστερη χρήση των κινητών από τους εφήβους και τα παιδιά στην Ευρώπη» παρέχονται στον ιστότοπο:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/self_reg/phones/index_en.htmNo comments: