Pages

08 May 2009

Αποτελέσματα ΟΤΕ Α.Ε. κατά το Α’ τρίμηνο 2009

07 05 2009 - Κατά το Α’ τρίμηνο του 2009, τα έσοδα από μηνιαία πάγια τέλη συνέχισαν να μειώνονται, αντανακλώντας την απώλεια γραμμών PSTN.
Ο ρυθμός μείωσης των εσόδων από κλήσεις σταθερό προς κινητό επιταχύνθηκε, οδηγούμενος από περαιτέρω ριζικές μειώσεις στα τέλη διασύνδεσης σταθερό προς κινητό που επέβαλε η Ρυθμιστική Αρχή και εφαρμόστηκαν από τις αρχές του έτους.
Τα έσοδα από διεθνείς κλήσεις επηρεάστηκαν αρνητικά από μία σημαντική μείωση στις τιμές, που εφαρμόστηκε ώστε να παραμείνουν ανταγωνιστικές, με δεδομένη τη μείωση στις τιμές περιαγωγής στην κινητή τηλεφωνία.

Τα έσοδα από υπηρεσίες ADSL αυξήθηκαν σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο. Τα έσοδα από υπηρεσίες LLU συνέχισαν να αυξάνονται, ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης αύξησης των τοπικών βρόχων. Τα έσοδα από τέλη διασύνδεσης μειώθηκαν κατά το Α’ τρίμηνο του 2009 κυρίως λόγω μειωμένης κίνησης στη χονδρική. Τα έσοδα από μισθωμένες γραμμές μειώθηκαν στο τρίμηνο κυρίως λόγω αυξημένου ανταγωνισμού σε αυτή την αγορά, καθώς εταιρίες υιοθετούν εναλλακτικές βασισμένες σε VoIP.

Ο ρυθμός απώλειας γραμμών PSTN και ISDN κατά το τρίμηνο παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2008, αντανακλώντας εν μέρει τις προσπάθειες του ΟΤΕ -κυρίως μέσω εξειδικευμένου call center- να βελτιώσει τη συγκράτηση πελατών.

Στο τέλος Μαρτίου 2009, η συνολική αγορά ADSL στην Ελλάδα ξεπέρασε το 1,8 εκατ. συνδρομητές από σχεδόν 1,3 εκατ. ένα χρόνο πριν, μια αύξηση 42%. Οι καθαρές νέες ευρυζωνικές συνδέσεις ξεπέρασαν τις 150.000 στο τρίμηνο, η μεγαλύτερη τριμηνιαία αύξηση από το Δ’ τρίμηνο του 2007. Οι πελάτες ADSL (χονδρικής & λιανικής) στο δίκτυο του ΟΤΕ ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, ορισμένοι ανταγωνιστές αύξησαν το μερίδιο αγοράς τους ως αποτέλεσμα επιθετικών στρατηγικών marketing προσφέροντας τιμές πολύ συχνά κάτω του κόστους. Κατά το Α’ τρίμηνο του 2009, συνεχίστηκε και η διαδικασία συγκέντρωσης της αγοράς με κάποιους από τους μικρότερους ανταγωνιστές να ενώνουν τις δυνάμεις τους. Ο ΟΤΕ χαιρετίζει αυτού του είδους τις εξελίξεις, οι οποίες θα οδηγήσουν σε μία πιο βιώσιμη και ορθολογική αγορά.

Το μερίδιο του ΟΤΕ στην αγορά λιανικής ADSL παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο κατά το Α’ τρίμηνο του 2009. Με σχεδόν 75.000 νέους συνδρομητές ADSL λιανικής κατά τη διάρκεια του τριμήνου, ο ΟΤΕ διατήρησε το μερίδιό του στην ευρυζωνική αγορά πάνω από το στόχο του 50%. Λόγω ρυθμιστικών περιορισμών στην τιμολογιακή του πολιτική, ο ΟΤΕ ανταγωνίζεται κυρίως με βάση την ανώτερη ποιότητα των προϊόντων του και την τεχνική υποστήριξη που προσφέρει.

Το ποσοστό νέων συνδρομητών στα προπληρωμένα πακέτα conn-x talk (που προσφέρουν απεριόριστες αστικές και υπεραστικές κλήσεις και ευρυζωνική σύνδεση στο internet) παρέμεινε υψηλό και σε αυτό το τρίμηνο. Σήμερα, περισσότερο από το 35% των πελατών conn-x διαθέτει ένα από τα προπληρωμένα πακέτα conn-x talk.

Το Φεβρουάριο, ο ΟΤΕ ανακοίνωσε την πλήρη εμπορική διάθεση της πρότασής του για IPTV. Το conn-x TV διατίθεται αρχικά σε 5 μεγάλες πόλεις, με τις πρώτες ενδείξεις να είναι ενθαρρυντικές. Ο ΟΤΕ έχει ξεκινήσει μία εκτενή εκστρατεία ενημέρωσης για το conn-x TV, ενώ παράλληλα εμπλουτίζει συνεχώς την υπηρεσία με νέα κανάλια και περιεχόμενο στις υπηρεσίες Video-on-demand.

Τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 39,2% σε σύγκριση με το Α’ τρίμηνο του 2008, στα €333,7 εκατ. Η μείωση αυτή οφείλεται βασικά στον αντιλογισμό ύψους € 201,9 εκατ. που σχετίζεται με το πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης που έλαβε χώρα το 2005-2006. Το Μάρτιο του 2009, το Ελληνικό Δημόσιο συνεισέφερε το 4% του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΤΕ στο ΙΚΑ, χρηματοδοτώντας μέρος του προγράμματος εθελούσιας αποχώρησης. Ο ΟΤΕ είχε εγγράψει το σύνολο του κόστους του προγράμματος στα οικονομικά αποτελέσματα του 2005. Το κόστος από προγράμματα πρόωρης αποχώρησης προσωπικού κατά το Α’ τρίμηνο του 2009 ανήλθε σε € 11 εκατ., αντανακλώντας το πρόγραμμα αποχώρησης με κίνητρα που ανακοινώθηκε νωρίτερα φέτος και απευθύνεται σε 180 εργαζόμενους. Εξαιρουμένων των δαπανών και αντιλογισμών από προγράμματα πρόωρης αποχώρησης προσωπικού, τα λειτουργικά έξοδα θα είχαν ανέλθει σε € 524,6 εκατ., 2,2% χαμηλότερα σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2008.

Το προσωπικό της σταθερής τηλεφωνίας στην Ελλάδα ανήλθε σε 12.086 στο τέλος του Α’ τριμήνου του 2009. Τα έξοδα μισθοδοσίας (συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων για αποζημιώσεις συνταξιοδοτήσεων και λογαριασμό νεότητας) αυξήθηκαν κατά 10,4% στα € 199 εκατ. αντανακλώντας αυξήσεις στη μισθοδοσία.

Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα διαμορφώθηκαν στα € 114,4 εκατ., αυξημένα κατά 2,3% από € 111,8 εκατ. στο Α’ τρίμηνο του 2008, κυρίως λόγω αυξημένου κόστους επισκευών και συντήρησης, αμοιβών τρίτων και παροχών τρίτων. Η αύξηση μετριάστηκε από την συγκράτηση άλλων λοιπών εξόδων (προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, διαφημιστικές δαπάνες). Κατά το Α’ τρίμηνο του έτους, η εταιρία προχώρησε στη διακοπή λειτουργίας περίπου 100 καταστημάτων της με ελάχιστη ή μηδενική εμπορική δραστηριότητα, ενώ παράλληλα ενίσχυσε άλλα δίκτυα διανομής (call centers, ηλεκτρονικό κατάστημα κλπ.).

Πηγή: ΟΤΕNo comments: