Pages

11 May 2009

EU: η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα για τα τέλη τερματισμού προς όφελος του ανταγωνισμού

07 05 2009 - Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθόρισε σήμερα σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για τις ρυθμιστικές αρχές τηλεπικοινωνιών της ΕΕ σχετικά με την κοστοστρεφή μέθοδο που πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τον υπολογισμό των τελών τερματισμού – δηλ. των τιμών χονδρικής που χρεώνουν οι τηλεπικοινωνιακοί φορείς εκμετάλλευσης για τη σύνδεση κλήσεων με το δίκτυο άλλου φορέα εκμετάλλευσης, και που περιλαμβάνονται σε όλους τους τηλεφωνικούς λογαριασμούς.

Οι κατευθυντήριες γραμμές έχουν τη μορφή "σύστασης", την οποία οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές οφείλουν να λαμβάνουν "ιδιαίτερα υπόψη". Η σύσταση αναφέρει ρητά ότι τα τέλη τερματισμού σε εθνικό επίπεδο πρέπει να βασίζονται μόνο στο πραγματικό κόστος που αντιμετωπίζει ένας αποδοτικός φορέας εκμετάλλευσης για την πραγματοποίηση της σύνδεσης.

Η εξάλειψη των στρεβλώσεων στις τιμές μεταξύ τηλεφωνικών οργανισμών σε όλη την ΕΕ θα μειώσει τις τιμές καταναλωτή για φωνητικές κλήσεις στο εσωτερικό καθώς και μεταξύ των κρατών μελών, επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση τουλάχιστον 2 δις ευρώ προς όφελος επιχειρήσεων και οικιακών χρηστών μεταξύ 2009 και 2012, και θα βοηθήσει τις επενδύσεις και την καινοτομία σε ολόκληρο τον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Τα τέλη τερματισμού κινητών κλήσεων διέφεραν πολύ στην ΕΕ το 2008, από 0,02 ευρώ/λεπτό (στην Κύπρο) έως 0,15 ευρώ/λεπτό (στη Βουλγαρία).

Τα εν λόγω τέλη (κατά μέσο όρο 8,55 ευρωλεπτά ανά ωριαίο λεπτό) είναι επίσης κατά κανόνα δεκαπλάσια από τα τέλη τερματισμού σταθερών (κατά μέσο όρο κυμαίνονται από 0,57 έως 1,13 ευρωλεπτά ανά ωριαίο λεπτό). Λόγω των υψηλότερων τελών τερματισμού κινητών κλήσεων καθίσταται δυσκολότερο για τους φορείς εκμετάλλευσης σταθερής και τους μικρούς φορείς κινητής τηλεφωνίας να ανταγωνιστούν τους μεγάλους φορείς εκμετάλλευσης κινητών επικοινωνιών. Οι αποκλίσεις αυτές, καθώς και οι διαφορετικές κανονιστικές προσεγγίσεις, υποσκάπτουν την ενιαία αγορά και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.

«Παρά τις προσπάθειες ορισμένων από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές να φέρουν τα τέλη τερματισμού πιο κοντά στο πραγματικό τους κόστος, παραμένουν σημαντικές διαφορές σε ολόκληρη την ΕΕ, με μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ τελών τερματισμού σταθερών και κινητών. Αυτό δεν συμβαδίζει με την αυξανόμενη σύγκλιση μεταξύ σταθερής και κινητής τηλεφωνίας και μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών και των φορέων», δήλωσε η κα Viviane Reding, αρμόδια Επίτροπος της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες. «Η Επιτροπή αποφάσισε να παρέμβει σήμερα ενάντια σε αυτές τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά, οι οποίες αποθαρρύνουν τις επενδύσεις για την αναβάθμιση των σταθερών δικτύων σε δίκτυα οπτικών ινών και οι οποίες, τελικά, αποβαίνουν σε βάρος των καταναλωτών.»

«Η μείωση των τελών τερματισμού σε ένα αποτελεσματικό επίπεδο θα αυξήσει τον ανταγωνισμό προς όφελος των ευρωπαίων καταναλωτών», δήλωσε η Επίτροπος για τον ανταγωνισμό κα Neelie Kroes: «Μόνο μια αυστηρή και εναρμονισμένη προσέγγιση στην κανονιστική ρύθμιση θα εξασφαλίσει την άρση των υφιστάμενων στρεβλώσεων του ανταγωνισμού σε ολόκληρη την ΕΕ και την εμφάνιση νέων καινοτόμων προϊόντων που θα συνδυάζουν σταθερές και κινητές κλήσεις. Για το λόγο αυτό, η σημερινή απόφαση της Επιτροπής αποτελεί ορόσημο στην εξέλιξη της κανονιστικής ρύθμισης των τηλεπικοινωνιών στην ΕΕ προς όφελος του ανταγωνισμού.»

Για να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό της ενιαίας αγοράς τηλεπικοινωνιών, στη σύσταση της Επιτροπής ορίζονται τα στοιχεία κόστους που οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές τηλεπικοινωνιών στην ΕΕ πρέπει να λαμβάνουν υπόψη κατά τον καθορισμό των τελών τερματισμού που δεν είναι τιμές αγοράς, αλλά ρυθμίζονται από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Έτσι, τα τέλη τερματισμού θα συγκλίνουν σε σημαντικά χαμηλότερο επίπεδο από ό, τι σήμερα (περίπου 0,015 έως 0,03 ευρώ/λεπτό από το τέλος του 2012, σύμφωνα με έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει τη σύσταση). Τα τέλη τερματισμού πρέπει να βασίζονται στο κόστος ενός αποδοτικού φορέα εκμετάλλευσης και πρέπει να εφαρμόζονται σε όλους τους φορείς στο ίδιο επίπεδο. Εξαιρέσεις επιτρέπονται υπό ορισμένες προϋποθέσεις και για περιορισμένο χρονικό διάστημα, εφόσον πρόκειται για διαφορές κόστους που διαφεύγουν από τον έλεγχο του φορέα εκμετάλλευσης.

Την τελευταία 6ετία, η Επιτροπή έχει εντοπίσει ανακολουθίες σε όλη την Ευρώπη, κατά την αξιολόγηση περίπου 120 προτάσεων κανονιστικής ρύθμισης από εθνικές ρυθμιστικές αρχές σχετικά με τέλη τερματισμού τηλεπικοινωνιών. Τα τέλη τερματισμού κινητών (κατά μέσο όρο 0,0855 ευρώ/λεπτό) είναι επίσης περίπου 10πλάσια από τα τέλη τερματισμού σταθερών κλήσεων (που κυμαίνονται κατά μέσο όρο από 0,005 έως 0,0113 ευρώ/λεπτό). Σύμφωνα με εκτίμηση της γαλλικής ρυθμιστικής αρχής (ARCEP), τα αποδοτικά τέλη τερματισμού κινητών κυμαίνονται μεταξύ 0,01 και 0,02 ευρώ/λεπτό.

Έμμεση επιδότηση φορέων εκμετάλλευσης κινητών επικοινωνιών

Για την Επιτροπή, αυτές οι διαφορές δεν μπορούν να δικαιολογηθούν από τις διαφορές στο υποκείμενο κόστος, τα δίκτυα ή τα εθνικά χαρακτηριστικά. Πρόκειται για έμμεση επιδότηση που ωφελεί τους φορείς εκμετάλλευσης κινητών επικοινωνιών με μεγάλο μερίδιο αγοράς σε βάρος των μικρότερων, καθώς και των φορέων σταθερών επικοινωνιών. Με τον τρόπο αυτό απομακρύνονται κεφάλαια από καθοριστικής σημασίας επενδύσεις, όπως αναβάθμιση προς δίκτυα Ίντερνετ υψηλής ταχύτητας, και δυσχεραίνεται η δημιουργία καινοτόμων υπηρεσιών, όπως συγκλίνοντα προϊόντα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας και δέσμες κλήσεων σε ανταγωνιστικές τιμές.

Τα τέλη τερματισμού είναι ταυτόχρονα έσοδο και δαπάνη για τους φορείς εκμετάλλευσης: όταν ένας φορέας έχει λιγότερα έσοδα από αυτά, κάποιος άλλος φορέας επιβαρύνεται με χαμηλότερο κόστος. Κατά την τετραετία 2009-2012, καθώς οι ρυθμιστικοί φορείς θα συντάσσονται με την πιο συνεπή προσέγγιση που περιγράφεται στη σύσταση, οι μικρότεροι φορείς εκμετάλλευσης κινητής τηλεφωνίας (με θετικό ισοζύγιο κλήσεων προς άλλα δίκτυα) μπορούν να αναμένουν ότι θα πληρώνουν λιγότερα στους μεγαλύτερους ανταγωνιστές τους, οι φορείς εκμετάλλευσης σταθερής τηλεφωνίας θα μπορούσαν να έχουν τουλάχιστο 2 δισ. ευρώ πρόσθετα έσοδα καταβάλοντας χαμηλότερα, κοστοστρεφή τέλη τερματισμού για κλήσεις σταθερών προς κινητά, ενώ οι καταναλωτές αναμένεται να εξοικονομήσουν τουλάχιστο 2 δισ. ευρώ .

Ο μακροπρόθεσμος αντίκτυπος θα είναι ακόμη μεγαλύτερος, καθώς οι φορείς εκμετάλλευσης θα επιτυγχάνουν πρόσθετα έσοδα, καθώς οι νέοι φορείς έχουν κίνητρο να εισέλθουν στην αγορά και να αναπτυχθούν, και καθώς οι καταναλωτές θα επωφελούνται από χαμηλότερες τιμές και περισσότερες καινοτομίες στις υπηρεσίες.

Όλες οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ πρέπει από τα τέλη του 2012 να εφαρμόσουν τη συνιστώμενη προσέγγιση για τα τέλη τερματισμού. Ωστόσο, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές που διαθέτουν περιορισμένους πόρους επιτρέπεται, για περιορισμένο ακόμα χρονικό διάστημα, να χρησιμοποιούν διαφορετικές προσεγγίσεις, εφόσον επιτυγχάνουν το ίδιο αποτέλεσμα που ευνοεί τον ανταγωνισμό.

Ιστορικό

Η σημερινή σύσταση σχετικά με τη ρύθμιση των τελών τερματισμού στην ΕΕ αποτελεί συνέχεια δημόσιας διαβούλευσης (από Ιούνιο έως Σεπτέμβριο του 2008, IP/08/1016) και διαβούλευσης με τα κράτη μέλη (από Οκτώβριο του 2008 έως Φεβρουάριο του 2009), καθώς και 30ήμερου ελέγχου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σύμφωνα με το άρθρο 19 της οδηγίας πλαίσιο της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες, η Επιτροπή εναρμονίζει την εφαρμογή των κοινοτικών κανονιστικών ρυθμίσεων για τις τηλεπικοινωνίες στην ενιαία αγορά με σκοπό την προώθηση του ανταγωνισμού και των οφελών για τους καταναλωτές.

Βλ. επίσης MEMO/09/222

Η σύσταση και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής διατίθενται στο:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/article_7/index_en.htm

Η θέση της ομάδας των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών σχετικά με τα τέλη τερματισμού:

http://www.erg.eu.int/doc/publications/erg_07_83_mtr_ftr_cp_12_03_08.pdf
Annex

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]
Source: European Electronic Communications Regulation and Markets, 14th Progress Report

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]
Source: European Electronic Communications Regulation and Markets, 14th Progress Report

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]
Source: European Electronic Communications Regulation and Markets, 14th Progress Report

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]
Source: European Electronic Communications Regulation and Markets, 14th Progress Report

Call termination at local level: refers to the conveyance of calls from the local exchange or switch located nearest to the called subscriber to the premises of the called subscriber where the call is completed.

Call termination at single transit level: refers to the conveyance of calls from a transit switch located at a higher network level through the local exchange/switch for completion at the called subscriber's premises.

Call termination at double transit level: refers to the conveyance of calls from a transit switch located at a higher network level through two exchanges/switches for completion at the called subscriber's premises.No comments: