Pages

31 May 2009

EU: Οι ευρωπαϊκές εκπομπές και ταινίες αντιπροσωπεύουν τα τρία τέταρτα του χρόνου υψηλής ακροαματικότητας

28 05 2009 - Οι ταινίες και οι τηλεοπτικές εκπομπές « made in Europe» συνεχίζουν να προσελκύουν τους ευρωπαίους τηλεθεατές. Σύμφωνα με μια ανεξάρτητη μελέτη, που ανατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δημοσιεύθηκε σήμερα, τα ευρωπαϊκά έργα αντιπροσωπεύουν περίπου τα τρία τέταρτα του χρόνου υψηλής ακροαματικότητας των  ευρωπαϊκών σταθμών.

Η παρουσία ευρωπαϊκών έργων στα νέα μέσα επικοινωνίας, όπως στο βίντεο κατά παραγγελία, είναι ενθαρρυντική αλλά η συμμόρφωση με τους νέους ευρωπαϊκούς κανόνες για τον οπτικοακουστικό τομέα απαιτεί στενή παρακολούθηση. Οι κανόνες αυτοί, που έχουν σκοπό να εξασφαλίσουν τη διάδοση των ευρωπαϊκών έργων, συμπληρώθηκαν το 2007 από ειδικά μέτρα για τα νέα μέσα επικοινωνίας που πρέπει να εφαρμοστούν από όλα τα κράτη μέλη πριν από το Δεκέμβριο του 2009 ( IP/08/2032 ).

«Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος για το ενδιαφέρον που δείχνουν οι τηλεθεατές για τα ευρωπαϊκά έργα . Αυτό αποδεικνύει ότι η ευρωπαϊκή ποικιλομορφία, που προάγεται με την οπτικοακουστική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μια κοινή αξία για την πολύ μεγάλη πλειονότητα των Ευρωπαίων,» δήλωσε ο Jacques Barrot, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίσης, αυτή την περίοδο, Επίτροπος αρμόδιος για την κοινωνία της πληροφορίας και τα μέσα επικοινωνίας . «Είμαι όμως πεπεισμένος ότι υπάρχει τρόπος να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα και να αυξηθεί ακόμα περισσότερο η διάδοση των έργων μας . Πρέπει κυρίως να αξιοποιήσουμε το δυναμικό των υπηρεσιών «κατ'αίτηση» προκειμένου να προαγάγουμε το τοπικό και ευρωπαϊκό περιεχόμενο σε ολόκληρη την Ευρώπη, ενθαρρύνοντας έτσι την πολιτιστική ποικιλομορφία και την ανεξάρτητη παραγωγή .»

Η μελέτη που δημοσιεύθηκε σήμερα μετρά για πρώτη φορά το χρόνο που αφιερώνουν οι τηλεθεατές για την τηλεθέαση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Οι προηγούμενες μελέτες μετρούσαν μόνο το μερίδιό τους στη σύνθεση των προγραμμάτων. Από την παρούσα μελέτη προκύπτει ότι οι ευρωπαϊκές και οι ανεξάρτητες εκπομπές και ταινίες είναι πολύ δημοφιλείς. Το 2007, οι ευρωπαϊκές εκπομπές και ταινίες αντιπροσώπευσαν το 74% του χρόνου τηλεθέασης , και μάλιστα το 75,5% στο διάστημα από 18.00 έως 23.00, ενώ το 33,4% του χρόνου τηλεθέασης των ευρωπαίων ήταν αφιερωμένο στις ανεξάρτητες ευρωπαϊκές παραγωγές.

Η πλειονότητα των υπηρεσιών βίντεο κατά παραγγελία στους τηλεοπτικούς σταθμούς προσφέρει σχεδόν αποκλειστικά ευρωπαϊκό περιεχόμενο: περισσότερο από το 90% των τηλεοπτικών σταθμών που ερωτήθηκαν δείχνει ότι ποσοστό μεγαλύτερο από το 75% των καταλόγων τους για υπηρεσίες «κατ'αίτηση» είναι ευρωπαϊκό.

Αντίθετα, οι ανεξάρτητες υπηρεσίες βίντεο κατά παραγγελία προωθούν πολύς λιγότερο τις ευρωπαϊκές παραγωγές: πράγματι, το 25% των υπηρεσιών αυτών δηλώνει ότι προσφέρει λιγότερο από 25% ευρωπαϊκές ώρες στους καταλόγους τους. Είναι επομένως σημαντικό να παρακολουθείται η ανάπτυξη των προσφορών βίντεο κατά παραγγελία στην ΕΕ προκειμένου να υποστηριχθεί η προώθηση ενός πολιτιστικά διαφοροποιημένου περιεχομένου.

Η μελέτη, που βασίστηκε σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα των τηλεοπτικών σταθμών και των συναφών υπηρεσιών σε όλη Ευρώπη, πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου να αναλύσει την προώθηση των ευρωπαϊκών έργων από τους τηλεοπτικούς σταθμούς και των υπηρεσιών «κατ'αίτηση» , σε 30 χώρες, όπως τον απαιτούν οι ευρωπαϊκοί κανόνες για τον οπτικοακουστικό τομέα ( MEMO/08/803 ). Η μελέτη προτείνει επίσης μεθόδους αξιολόγησης της παρουσίας ευρωπαϊκού περιεχομένου και των σχετικών επενδύσεων από τις υπηρεσίες βίντεο κατά παραγγελία. Τέλος, η μελέτη ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και τις υπηρεσίες «κατ'αίτηση» να ορίσουν κατευθυντήριες γραμμές για τη μέτρηση της σημασίας του περιεχομένου «made in Europe» στο περιβάλλον των υπηρεσιών «κατ'αίτηση» .

Πλαίσιο

Στο πλαίσιο της οδηγίας «Τηλεόραση χωρίς σύνορα» του 1989, οι ευρωπαϊκοί τηλεοπτικοί σταθμοί έχουν την υποχρέωση να αφιερώνουν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του προγράμματός τους σε ευρωπαϊκά έργα και τουλάχιστον το 10% του χρόνου αυτού ή του προϋπολογισμού του προγράμματος σε ανεξάρτητες ευρωπαϊκές παραγωγές. Το 2007, το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας αυτής επεκτάθηκε με την οδηγία «Υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων» ώστε να συμπεριλάβει τις υπηρεσίες κατ΄αίτηση. Σύμφωνα με τη νέα οδηγία, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πάροχοι υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας που παρέχουν υπηρεσίες κατ΄αίτηση να προωθούν, όπου αυτό είναι εφικτό και χρησιμοποιώντας ενδεδειγμένα μέσα, την παραγωγή ευρωπαϊκών έργων και την πρόσβαση σε αυτά. Διάφορα μέσα μπορούν να συμβάλουν σ’αυτό, και ιδιαίτερα η πραγματοποίηση επενδύσεων στην παραγωγή ευρωπαϊκών έργων και η απόκτηση δικαιωμάτων σ’αυτά ή η εξασφάλιση επαρκούς ή κυριαρχικού μεριδίου των έργων αυτών σε καταλόγους βίντεο κατ΄αίτηση ( MEMO/08/803 ).

Η ανεξάρτητη μελέτη, που δημοσιεύθηκε σήμερα, προσθέτει μια εξωτερική διάσταση στη ν έκθεση που υποβάλλεται κάθε διετία, όπως έχει καθοριστεί από την Επιτροπή όσον αφορά την τήρηση αυτών των υποχρεώσεων από τα κράτη μέλη, βάσει των πληροφοριών που παρέχονται από αυτά. Εκπονήθηκε για την Επιτροπή από τους Attentional Limited, Oliver & Ohlbaum Associés, Ramboll Management και Headway International. Η τελευταία έκθεση της Επιτροπής που καλύπτει την περίοδο 2005-2006 δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο του 2008 ( IP/08/1207 ). Η επόμενη έκθεση για το 2007-2008 θα δημοσιευθεί το 2010.

Η μελέτη είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη διεύθυνση :

http://ec.europa.eu/avpolicy/info_centre/library/studies/index_en.htm#eurworks

Annex: Extracts from the study published today 1

full text: http://ec.europa.eu/avpolicy/info_centre/library/studies/index_en.htm#eurworksNo comments: