Pages

17 June 2009

ΕΕΤΤ: Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για τον "Έλεγχο Συμμόρφωσης του ΟΤΕ με τις υποχρεώσεις ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού για το έτος 2010

17 06 2009 - Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για τον:

«Έλεγχο Συμμόρφωσης του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ) με τις υποχρεώσεις ελέγχου  τιμών , κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού για το έτος 2010 (με απολογιστικά στοιχεία 2008)».

1. Αντικείμενο Έργου
Αντικείμενο του Έργου είναι ο κοστολογικός έλεγχος του ΟΤΕ προκειμένου να ελεγχθεί η συμμόρφωσή του με τις υποχρεώσεις ελέγχου τιμών / κοστολόγησης / λογιστικού διαχωρισμού των υπό ρύθμιση υπηρεσιών τόσο σε επίπεδο αγορών χονδρικής όσο και σε επίπεδο αγορών λιανικής όπως αυτές επιβάλλονται από την κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία, και τις σχετικές Αποφάσεις της ΕΕΤΤ. Ιδίως περιλαμβάνει τον έλεγχο εφαρμογής από τον ΟΤΕ, των ενδεδειγμένων κοστολογικών συστημάτων για κάθε επιμέρους ορισθείσα σχετική αγορά προϊόντος / υπηρεσίας, καθώς και τον έλεγχο κοστοστρέφειας των τιμολογίων του που εξάγονται μέσω των εν λόγω κοστολογικών συστημάτων για το έτος 2010 και τον έλεγχο συμμόρφωσης του με την υποχρέωση του λογιστικού διαχωρισμού. 2.  Όροι χρηματοδότησης και πληρωμής
Η αμοιβή του αναδόχου προϋπολογίζεται σε τετρακόσιες χιλιάδες  ευρώ (400.000€), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, ο οποίος βαρύνει την ΕΕΤΤ. Οι προσφερόμενες τιμές δίνονται υποχρεωτικά σε ευρώ. Ο προϋπολογισμός αποτελεί ανώτατο όριο, πάνω από το οποίο απορρίπτονται οικονομικές προσφορές των υποψηφίων. Η τελική συμβατική αμοιβή του αναδόχου προκύπτει από την οικονομική προσφορά του διαγωνιζομένου που θα ανακηρυχθεί «ανάδοχος» και θα υπογράψει την σχετική σύμβαση. Στην τελική συμβατική αμοιβή περιλαμβάνονται κάθε είδους φόροι, δασμοί, παρακρατήσεις (όπως ιδίως ΜΤΠΥ) κλπ, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία, εκτός ΦΠΑ.

3.  Διάρκεια Έργου
Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 12 εβδομάδες από την υπογραφή της σύμβασης. 

4.  Γλώσσα
Οι Προσφορές θα συνταχθούν στην ελληνική γλώσσα. Η Σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη γλώσσα κατά την εφαρμογή της σύμβασης είναι η ελληνική γλώσσα. Γλώσσα εργασίας της Σύμβασης ορίζεται η ελληνική και όλα τα έγγραφα της ΕΕΤΤ, ανεξαρτήτως εάν αφορούν στον Ανάδοχο ή σε τρίτους, για οποιοδήποτε θέμα, θα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.
Το σύνολο των εγγράφων που απορρέουν από τη Σύμβαση (εκθέσεις, αναλύσεις, κ.λ.π.) θα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.

5.  Διαδικασία Αξιολόγησης και Κριτήρια Επιλογής
Κριτήριο αξιολόγησης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη.

6.  Απαιτούμενη εμπειρία
Οι συμμετέχοντες που υποβάλλουν Προσφορά (μεμονωμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπρακτικά σχήματα), θα πρέπει να πληρούν ατομικά τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, όπως αναφέρονται στα άρθρα 13-16 της Διακήρυξης. Ιδίως θα πρέπει να τεκμηριώνουν επαρκώς, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις απαιτούμενης εμπειρίας, με ποινή αποκλεισμού:

i. Γενική εμπειρία σε θέματα κοστολόγησης και τιμολόγησης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ελεγκτικής (auditing) και ελέγχων κοστολογικών συστημάτων, καθώς και σε θέματα ανταγωνισμού.

ii. Ειδική εμπειρία σε έργα που έχουν άμεση σχέση με το σκοπό και το αντικείμενο  του παρόντος έργου,  όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του παρόντος Τεύχους Διακήρυξης, κατά τα τελευταία τρία (3) έτη πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Διακήρυξης, συμπεριλαμβανομένου κατ’ελάχιστον:

α. ενός έργου ελέγχου κοστολογικού συστήματος τηλεπικοινωνιακού οργανισμού, στην υλοποίηση του οποίου είχε συμμετάσχει με ποσοστό τουλάχιστον 25%,

β.   ενός έργου ελέγχου τιμολογιακής πολιτικής τηλεπικοινωνιακού οργανισμού με βάση τις αρχές ελεύθερου ανταγωνισμού (ιδίως έλεγχος ύπαρξης συμπίεσης τιμών / περιθωρίου (price / margin squeeze), επιθετικής τιμολόγησης (predatory pricing)), στην υλοποίηση του οποίου είχε συμμετάσχει με ποσοστό τουλάχιστον 25%.

iii. Να τεκμηριώνουν γνώση της ελληνικής και κοινοτικής αγοράς τηλεπικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένου του σχετικού κοινοτικού και εθνικού νομοθετικού πλαισίου.

7. Πληροφορίες και Παραλαβή Τεύχους Προκήρυξης
Τα Τεύχη του Διαγωνισμού διατίθενται από το Λογιστήριο της ΕΕΤΤ (Λεωφ.Κηφισίας 60, Τ.Κ. 15125, Μαρούσι) μέχρι και την 30/07/2009 έναντι αντιτίμου εκατόν είκοσι (120) ευρώ, που πρέπει να κατατεθεί στο λογαριασμό της ΕΕΤΤ στην Eurobank υπ’ αριθμ. 0026-0027 310200113144, swift code EFG.B.GRAA (σημειώνεται ότι οποιαδήποτε έξοδα τραπεζικής μεταφοράς βαρύνουν τον καταθέτη) με αιτιολογία για τα τεύχη Διαγωνισμού για την υλοποίηση των κοστολογικών ελέγχων του ΟΤΕ.

8. Λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών
Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την παραλαβή των προσφορών από την ΕΕΤΤ είναι η 10η  Αυγούστου 2009 και ώρα 13:00.

Πηγή: ΕΕΤΤNo comments: