Pages

18 June 2009

EU: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απευθύνει έκκληση για ανοιχτή, ανεξάρτητη και υπεύθυνη διακυβέρνηση του Διαδικτύου

18 06 2009 - Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το εκτελεστικό σκέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε στρατηγικό έγγραφο που εξέδωσε σήμερα τάχθηκε υπέρ μεγαλύτερης διαφάνειας και πολυμερούς λογοδοσίας στη διακυβέρνηση του Διαδικτύου. Υπάρχουν σήμερα 1,5 δισεκατομμύρια χρήστες του Ίντερνετ σε όλο τον κόσμο, 300 εκατομμύρια από τους οποίους βρίσκονται στα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επί του παρόντος, ένας ιδιωτικό ς φορέας με έδρα τις ΗΠΑ, το Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (το Σώμα του Ίντερνετ για την εκχώρηση ονομάτων και αριθμών , ICANN ), φέρει την ευθύνη για τον συντονισμό των βασικών στοιχείων του Διαδικτύου.

Η Επιτροπή συμφωνεί ότι οι ιδιωτικές εταιρείες μπορούν να συνεχίσ ουν να έχουν πρωτεύοντα ρόλο στην καθημερινή διαχείριση της λειτουργίας του Διαδικτύου, εφόσον είναι υπόλογ ες και ανεξάρτητ ες. Η Επιτροπή πιστεύει επίσης ότι οι αποφάσεις σχετικά με το Ίντερνετ, ιδίως όσες αφορούν τ ον ανοιχτό του χαρακτήρα και την ασφάλεια, πρέπει να λαμβάνονται κατά τρόπο διαφανή και υπεύθυν ο, καθώς επηρεάζουν τους πάντες σε ολόκληρο τον πλανήτη. Το ICANN λειτουργεί σήμερα με βάση κοιν ή συμφωνία έργου με το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ , η οποία λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2009. Κατά την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι μελλοντικ ές ρυθμίσεις γύρω από τη διακυβέρνηση του Διαδικτύου πρέπει να αντ ανακλούν το ν καίριο ρόλο που διαδραματίζει πλέον το παγκόσμιο δίκτυο σε όλες τις χώρες.

Η κα Viviane Reding , Επίτροπος της ΕΕ για την Κοινωνία της Πληροφορίας και τα Μέσα Επικοινωνίας, δήλωσε: «Το Σώμα του Ίντερνετ για την εκχώρηση ονομάτων και αριθμών προσεγγίζει ένα ιστορικό σημείο της ανάπτυξής του. Θα καταστεί πλήρως ανεξάρτητος οργανισμός, υπόλογος στην παγκόσμια κοινότητα του Διαδικτύου; Οι Ευρωπαίοι το αναμένουν, και προς αυτόν το στόχο θα κινηθούμε. Απευθύνω έκκληση στις Ηνωμένες Πολιτείες να συνεργαστούν με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να το επιτύχουμε.»

Ενόψει της λήξης της διμερούς συμφωνίας κοινού έργου μεταξύ του ICANN και της κυβέρνησης των ΗΠΑ, το Σεπτέμβριο του 2009, η Επιτροπή δήλωσε σήμερα ότι αυτή η πρωτοβουλία του ιδιωτικού τομέα μπορεί να συνεχίσει να έχει πρωτεύοντα ρόλο αλλά πρέπει να λειτουργεί με σαφείς κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες θα χαράσσονται μέσω διεθνούς διαλόγου. Για παράδειγμα, αν το ICANN αναλάβει την επίβλεψη της εισαγωγής εξατομικευμένων ονομάτων χώρου (που θα επιτρέπει σε έναν ιστότόπο να αντικαταστήσει το «. com » με οποιοδήποτε άλλο), πρέπει να ορίσει σαφείς κατευθυντήριες γραμμές και να λειτουργεί ανοιχτά. Η ΕΕ πιστεύει επίσης ότι οι μελλοντικές ρυθμίσεις για τη διακυβέρνηση του Διαδικτύου πρέπει να είναι σύμφωνες με βασικές αρχές, ιδίως με το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ελευθερία της έκφρασης, καθώς και με την ανάγκη διατήρησης της σταθερότητας και της ασφάλειας του Ίντερνετ.

Σε ανακοίνωση με τίτλο «Διακυβέρνηση του Διαδικτύου: τα επόμενα βήματα», η Επιτροπή διατύπωσε σήμερα προτάσεις για τη διακυβέρνηση του Ίντερνετ ώστε να καταστεί περισσότερο ανοιχτό, διαφανές και χωρίς αποκλεισμούς. Βασικός στόχος είναι η λογοδοσία - συμπεριλαμβανομένης τόσο εσωτερικής (τα όργανα λήψης αποφάσεων και η γενική οργάνωση του ICANN ) όσο και εξωτερικής λογοδοσίας (πολυμερής λογοδοσία που αφορά όλες τις χώρες του κόσμου). Αυτό σημαίνει επίσης ότι όσοι επηρεάζονται από αποφάσεις των οργάνων διακυβέρνησης πρέπει να έχουν τη δυνατότητα προσφυγής σε ανεξάρτητο δικαστήριο. Η Επιτροπή πρότεινε επίσης ότι τη διαχείριση του δικτύου πρέπει να αναλάβουν ιδιωτικοί οργανισμοί σε πλαίσιο αρχών που συμφωνούνται από τις δημόσιες αρχές, χωρίς όμως κυβερνητική παρέμβαση στην καθημερινή πρακτική.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ είναι το μόνο όργανο που είχε την επίσημη εποπτεία των πολιτικών και δραστηριοτήτων του ICANN εξαρχής, από το 1998. Δεδομένου ότι επίκειται η λήξη της συμφωνίας κοινού έργου, η Επιτροπή θεωρεί ότι το ICANN πρέπει να καταστεί καθολικά υπόλογο, όχι απλώς σε μια κυβέρνηση, αλλά στην παγκόσμια διαδικτυακή κοινότητα. Τούτο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, δεδομένου ότι το επόμενο δισεκατομμύριο των χρηστών του Ίντερνετ θα προέλθει κυρίως από τον αναπτυσσόμενο κόσμο. Η Επιτροπή δήλωσε σήμερα ότι, σχετικά με τα ζητήματα αυτά, πρέπει η ΕΕ να αρχίσει συζητήσεις με διεθνείς εταίρους, ιδίως σχετικά με το πώς θα ενισχυθεί η ανθεκτικότητα του Διαδικτύου σε τυχαίες αστοχίες ή σε σκόπιμες επιθέσεις.

Οι στρατηγικές προτάσεις της Επιτροπής επιδιώκουν να καταξιωθεί η ιδιωτική πρωτοβουλία και να εξασφαλιστεί ότι το Ίντερνετ θα εξακολουθήσει να αποτελεί κινητήρια δύναμη για την καινοτομία, την ελευθερία του λόγου και την οικονομική ανάπτυξη.

Ιστορικό

Η ΕΕ ανέκαθεν βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των διεθνών συζητήσεων σχετικά με τη διακυβέρνηση του Διαδικτύου. Ειδικότερα, η ΕΕ έχει συμμετάσχει στη δημιουργία του ICANN το 1998. Μια σειρά από σημαντικές αρχές σχετικά με τον δέοντα τρόπο διοίκησης και συντονισμού του Διαδικτύου προς το δημόσιο συμφέρον είχαν συμφωνηθεί από κυβερνήσεις, τον ιδιωτικό τομέα και την κοινωνία των πολιτών στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Διάσκεψης Κορυφής για την Κοινωνία της Πληροφορίας , μεταξύ 2003 και 2005. Η ανάγκη να εξασφαλιστεί συνέχεια της ασφάλειας και της σταθερότητας του Ίντερνετ ήταν βασική προτεραιότητα που προώθησε η ΕΕ, όπως και η ανάγκη για ανάληψη ηγετικού ρόλου από τον ιδιωτικό τομέα και για πλήρη πολυμερή συμμετοχή στις κύριες πολιτικές αποφάσεις.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής «Διακυβέρνηση του Διαδικτύου: τα επόμενα βήματα» διατίθεται στην ηλε-διεύθυνση:

http :// ec . europa . eu / information _ society / policy / internet _ gov / index _ en . htm

Η Επίτροπος κα Viviane Reding αναφέρθηκε πρόσφατα στο όραμά της για το μέλλον της διακυβέρνησης του Διαδικτύου, σε σχετικό βιντεομήνυμα (βλ . IP /09/696 ):

http://ec.europa.eu/commission_barroso/reding/video/text/message_20090504.pdf

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε επίσης σ ήμερα το σχέδιο δράσης της αναφορικά μια ν άλλη σημαντική εξέλιξη του Διαδικτύου - το «Ίντερνετ των πραγμάτων»: βλ . IP/09/952

Annex

Growth of Internet users by regions of the world
1990-2008, in millions of users

Source: International Telecommunication UnionNo comments: