Pages

11 July 2009

Το σήριαλ ΟΤΕ και ΕΔΕΤ συνεχίζεται …

10 07 2009 - Ανακοίνωση εξέδωσε ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος με αφορμή Δελτίο Τύπου της ΕΔΕΤ Α.Ε. από τις 7.7.2009 και σχολιασμών από μερίδα του Τύπου για δήθεν παρεμβάσεις του ΟΤΕ στην πανεπιστημιακή κοινότητα.

Η αναλυτική ανακοίνωση του ΟΤΕ έχει ως εξής: “θεωρούμε υποχρέωσή μας να προβούμε στις παρακάτω διευκρινήσεις προς αποφυγήν παρερμηνειών και αποκατάσταση της αλήθειας:

O OTE έχει υπογράψει με την ΕΔΕΤ Α.Ε. την από 9.6.2008 σύμβαση υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης παροχής δικαιωμάτων χρήσης οπτικών ινών με τίτλο «Διεύρυνση Οπτικού Δικτύου Κορμού και Πρόσβασης ΕΔΕΤ 3» - Τμήμα Β – ‘Σύνδεση Φορέων ΕΔΕΤ – Μέρος 2ο’, που αποτελεί υποέργο του έργου «Ανάπτυξη Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας – ΕΔΕΤ3» και υλοποιείται στο πλαίσιο του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης – Γ’ ΚΠΣ «Κοινωνία της Πληροφορίας». Αντικείμενο της εν λόγω σύμβασης είναι η παροχή από τον ΟΤΕ προς την ΕΔΕΤ Α.Ε. υπηρεσιών υλοποίησης δικτύου οπτικών ινών, η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης του δικτύου οπτικών ινών, καθώς και η παροχή υπηρεσιών συντήρησης του δικτύου αυτού για 15 έτη.

Στη σύμβαση αυτή προβλέπεται ότι η χρήση των συγκεκριμένων ινών από την ΕΔΕΤ Α.Ε. θα αφορά αποκλειστικά και περιοριστικά την εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών των φορέων του Δημοσίου, που αναφέρονται ρητά και περιοριστικά σ’ αυτήν (δηλ. Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα και γενικά Υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου φορέα). Μέσω των φορέων αυτών (στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο) δεν επιτρέπεται άλλοι φορείς ή τρίτοι να έχουν πρόσβαση στις εν λόγω ίνες και προσφερόμενες υπηρεσίες. Επίσης στη ίδια σύμβαση προβλέπεται ότι η ΕΔΕΤ Α.Ε. υποχρεούται να δεσμεύσει με τον πιο πρόσφορο τεχνικά και νομικά τρόπο, ότι οι παραπάνω φορείς του Δημοσίου δεν θα χρησιμοποιούν τις συγκεκριμένες οπτικές ίνες, που της παραχωρεί ο ΟΤΕ, για σκοπούς άλλους πέραν των εκπαιδευτικών και ερευνητικών.

Όταν περιήλθε σε γνώση του ΟΤΕ, από ερώτηση βουλευτού της Βουλής των Ελλήνων προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, καταγγελία ότι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το οποίο χρησιμοποιεί τις εν λόγω οπτικές ίνες ως φορέας του Δημοσίου στο πλαίσιο της ανωτέρω σύμβασης μεταξύ του ΟΤΕ και της ΕΔΕΤ Α.Ε., επιτρέπει την πρόσβαση σε τρίτο, που εμφανίζεται με την ιστοσελίδα INDYMEDIA ATHENS, μέσω των ινών αυτών και του δικτύου της ΕΔΕΤ Α.Ε., για σκοπούς οι οποίοι ουδεμία σχέση έχουν με την έρευνα και την εκπαίδευση, ζήτησε, ως όφειλε, από την ΕΔΕΤ Α.Ε. με τις από 30.6.2009 και 7.7.2009 εξώδικες δηλώσεις – προσκλήσεις του, που της κοινοποίησε, εξηγήσεις, διότι σύμφωνα με τις καταγγελίες αυτές υφίσταται σαφή παραβίαση εκ μέρους της των όρων της παραπάνω μεταξύ τους σύμβασης.

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. με το 7.7.2009 Δελτίο Τύπου που εξέδωσε, δεν απαντά επί της ουσίας, αν δηλ. η συγκεκριμένη χρήση των οπτικών ινών, που της παραχώρησε ο ΟΤΕ, καθώς και του δικτύου της, γίνεται για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, και ισχυρίζεται ότι:

α) «Η ευθύνη της ΕΔΕΤ Α.Ε. περιορίζεται μέχρι τη φυσική διασύνδεση κάθε ακαδημαϊκού ιδρύματος στο δίκτυο κορμού, και δεν περιλαμβάνει την διαμόρφωση του ψηφιακού περιεχομένου και των δικτυακών υπηρεσιών στο εσωτερικό κάθε ιδρύματος» και επομένως «δεν έχει καμία αρμοδιότητα να κρίνει ή να αξιολογεί το εσωτερικό δίκτυο και το ψηφιακό περιεχόμενο σε κάθε εκπαιδευτικό/ερευνητικό φορέα.»

β) «Είναι πρακτικώς και νομικώς ανέφικτη η εμπλοκή της ΕΔΕΤ Α.Ε. σε διαδικασία αξιολόγησης του ψηφιακού περιεχομένου για οποιονδήποτε δημόσιο εκπαιδευτικό/ερευνητικό φορέα. Η αρμοδιότητα αυτή ανήκει, υπό προϋποθέσεις, στο οικείο ακαδημαϊκό Ίδρυμα και στις αντίστοιχες δημόσιες Αρχές, όπως ακριβώς συμβαίνει και σε όλες τις άλλες σύγχρονες δημοκρατικές κοινωνίες.» και

γ) «Το κείμενο της Εξώδικης Δήλωσής της ΟΤΕ ΑΕ για την ιστοσελίδα Athens Indymedia έχει ήδη διαβιβαστεί στο ΕΜΠ, ως αρμόδιο να αποφανθεί επί των καταγγελλομένων.»

Οι ισχυρισμοί αυτοί της ΕΔΕΤ Α.Ε. είναι τελείως αβάσιμοι και έρχονται σε πλήρη αντίθεση όχι μόνον με τους όρους της σύμβασης που έχει συνάψει με τον ΟΤΕ, αλλά και με την κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα με το νομικό πλαίσιο που διέπει την ίδια την ΕΔΕΤ Α.Ε.

Συγκεκριμένα:

α) Σκοπός της ΕΔΕΤ Α.Ε., έτσι όπως ορίζεται στο Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο συστήθηκε, είναι η παροχή προηγμένων δικτυακών υπηρεσιών σε ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα και σε φορείς παρεμφερών δραστηριοτήτων, παράλληλα με τη ευρύτερη προώθηση καινοτομικών διαδικτυακών εφαρμογών, με την συμμετοχή σε αντίστοιχα εθνικά και κοινοτικά έργα (άρθρο 4 Π.Δ. 29/1998, ΦΕΚ Α’ 34, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 308/2001, ΦΕΚ 209).

β) Στο άρθρο 3 παρ. 3 του Κανονισμού Χρήσης του Ακαδημαϊκού και Ερευνητικού Δικτύου της, τον οποίο η ίδια η ΕΔΕΤ έχει θεσπίσει και έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της (https://www.grnet.gr/default.asp?pid=32&la=1) ορίζεται ότι: «3. Η ακαδημαϊκή – ερευνητική, μη εμπορική φύση του ΕΔΕΤ σημαίνει ότι επιτρέπεται η παροχή δωρεάν υπηρεσιών προς όφελος κυρίως της Ελληνικής Ακαδημαϊκής – Ερευνητικής κοινότητας και ως αποτέλεσμα όλου του Διαδικτύου. Ταυτόχρονα σημαίνει ότι: i. ……… ii. …….. iii. Δεν επιτρέπεται η χρήση του ΕΔΕΤ για άλλους σκοπούς πέρα των ερευνητικών και εκπαιδευτικών όπως προαναφέρθηκαν. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα ανωτέρω το ΕΔΕΤ έχει δικαίωμα, μετά από κατάλληλη επίσημη προειδοποίηση, να αναστείλει τη σύνδεση του παραβαίνοντος φορέα του ΕΔΕΤ έως ότου συμμορφωθεί.

Με την με αρ. πρωτ. 2906/ΠΤ/8.7.2009 νεώτερη επιστολή της, που μας απέστειλε, αφού συνομολογεί ότι οι παραπάνω περιορισμοί του Κανονισμού Χρήσης του Ακαδημαϊκού και Ερευνητικού Δικτύου της «επιβάλουν ουσιαστικά την απαγόρευση της εμπορικής χρήσης του δικτύου και της διάθεσής του σε φορείς μη εκπαιδευτικού/ερευνητικού χαρακτήρα» καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, ως έχουσα τον αποκλειστικό έλεγχο της εφαρμογής του εν λόγω Κανονισμού της, «με βάση τα μέχρι σήμερα πραγματικά περιστατικά δεν υφίσταται νόμιμος λόγος για την αναστολή της σύνδεσης κανενός φορέα της ΕΔΕΤ Α.Ε.», ενώ δεν εξετάζει αν το περιεχόμενο των συγκεκριμένων ιστοσελίδων έχει εκπαιδευτικό και ερευνητικό χαρακτήρα, δηλώνοντας ότι δεν έχει αυτή αρμοδιότητα αλλά άλλες Δημόσιες Αρχές.

Είναι σαφές ότι η ΕΔΕΤ Α.Ε. με την ανωτέρω αντιφατική δήλωσή της, ως επίσημος -στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας- Κρατικός Οργανισμός, αφού ανήκει εξ ολοκλήρου στο Ελληνικό Δημόσιο, αφενός μεν πιστοποιεί ότι η χρήση του συγκεκριμένου Κρατικού Δικτύου της τόσο από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο όσο και, μέσω του τελευταίου, από το INDYMEDIA ATHENS είναι νόμιμη, αφετέρου επικαλείται αορίστως άλλες Δημόσιες Αρχές να αποφανθούν επί του εκπαιδευτικού και ερευνητικού χαρακτήρα του περιεχομένου των συγκεκριμένων ιστοσελίδων, χωρίς να κατονομάζει τις Αρχές αυτές και πολύ περισσότερο να μη ζητά τη συνδρομή τους, ως οφείλει λόγω του δημόσιου χαρακτήρα της. Η «παράλειψη» αυτή της ΕΔΕΤ Α.Ε. καθώς και οι συνέπειές της θα κριθούν από τις αρμόδιες αυτές Δημόσιες Αρχές όταν επέμβουν έστω και αυτεπαγγέλτως”.No comments: