Pages

15 July 2009

Φωτοβολταϊκά στις στέγες

13 07 2009 - Η εκμετάλλευση του  ηλιακού δυναμικού της χώρας, η στήριξη του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας λόγω της μεγάλης διασποράς των φωτοβολταϊκών συστημάτων, η αντιμετώπιση της αιχμής της ζήτησης ενέργειας που εμφανίζεται το καλοκαίρι, λόγω της αυξημένης χρήσης των κλιματιστικών συστημάτων, και η συνδρομή στην επίτευξη του στόχου διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην τελική κατανάλωση, σύμφωνα με την Οδηγία 2001/77/ΕΚ, απετέλεσαν κάποιους από τους βασικούς λόγους που ώθησαν στην πρόσφατη υπογραφή, από τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, της 12323/ΓΓ 175/4.6.2009  Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), με σκοπό να τεθεί σε εφαρμογή το «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων».

Ειδικότερα, με τη συγκεκριμένη ΚΥΑ εισάγεται πλέον Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων παραγωγής ενέργειας, ισχύος μέχρι 10 kWp, σε κτιριακές εγκαταστάσεις, που χρησιμοποιούνται για κατοικία ή στέγαση πολύ μικρών επιχειρήσεων από την 1η Ιουλίου του 2009 μέχρι και την 31.12.2019. Το Πρόγραμμα αυτό δηλαδή, η εφαρμογή του οποίου προβλέπεται για όλη την Ελληνική Επικράτεια με εξαίρεση τα μη διασυνδεδεμένα με το ηπειρωτικό Σύστημα της χώρας νησιά, αφορά σε φωτοβολταϊκά συστήματα που εγκαθίστανται στο δώμα ή τη στέγη κτιρίου, συμπεριλαμβανόμενων των στεγάστρων βεραντών. 

Δικαίωμα ένταξης στο Πρόγραμμα έχουν μη επιτηδευματίες φυσικά πρόσωπα και επιτηδευματίες φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που κατατάσσονται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και έχουν την κυριότητα επί του χώρου στον οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί το φωτοβολταϊκό σύστημα.Το ίδιο δικαίωμα προβλέπεται και για τους κυρίους οριζοντίων ιδιοκτησιών, που εκπροσωπούνται από το διαχειριστή, ή και σε έναν μόνο από αυτούς μετά από παραχώρηση της χρήσης του κοινόχρηστου ή κοινόκτητου χώρου από τους λοιπούς συνιδιοκτήτες, υπό την προϋπόθεση της επίτευξης σχετικής συμφωνίας του συνόλου αυτών, η οποία αποδεικνύεται με πρακτικό ομόφωνης απόφασης της γενικής συνέλευσης ή με άλλο έγγραφο.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 2 της ως άνω ΚΥΑ, βασικές προϋποθέσεις για την ένταξη φωτοβολταϊκού συστήματος στο Πρόγραμμα είναι η ύπαρξη αφενός ενεργής σύνδεσης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομα του κυρίου του στο κτίριο όπου αυτό εγκαθίσταται και αφετέρου δημόσιας ενίσχυσης στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού - Επενδυτικού νόμου των συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση δράσεων χρηματοδότησης ή οποιουδήποτε άλλου προγράμματος χρηματοδότησης.

Για την υλοποίηση της εγκατάστασης βέβαια προαπαιτείται η σύναψη συμβατικής συμφωνίας, της λεγόμενης σύμβασης συμψηφισμού, μεταξύ του κυρίου του φωτοβολταϊκού και της «ΔΕΗ Α.Ε.» ή άλλου προμηθευτή που ηλεκτροδοτεί τις καταναλώσεις του στο κτίριο, όπου πρόκειται να γίνει η εγκατάσταση, για διάρκεια είκοσι πέντε ετών, με έναρξη ισχύος την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού συστήματος. Η εν λόγω σύμβαση συνομολογείται με σταθερή τιμή αναφοράς και αντιστοιχεί στο έτος που αυτή συνάπτεται, υπό την προϋπόθεση ενεργοποίησης της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού συστήματος εντός έξι μηνών από τη σύναψή της. Σε αντίθετη περίπτωση, ως τιμή αναφοράς λαμβάνεται η τιμή που αντιστοιχεί στο έτος που πραγματοποιείται η ενεργοποίηση της σύνδεσης.

Παράλληλα, το Πρόγραμμα συνδέεται με σημαντικά κίνητρα για τον επενδυτή, τα οποία ξεκινούν από το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος και προωθούνται από την ευλυγισία της προβλεπόμενης διαδικασίας. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 της ΚΥΑ, η τιμή της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας που εγχέεται στο δίκτυο ορίζεται σε 0,55 ευρώ ανά kWh για τις συμβάσεις που συνάπτονται κατά τα έτη 2009 έως 2011, ενώ από το έτος 2012 προβλέπεται ετησίως μείωση ποσοστού 5% επί της ανωτέρω τιμής για τις νέες εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα δε με την παράγραφο 4 του ίδιου ως άνω άρθρου, η τιμή που συνομολογείται στη σύμβαση αναπροσαρμόζεται κάθε έτος, κατά ποσοστό 25% επί του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους, όπως αυτός καθορίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος ή τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα, ενώ σε περίπτωση που η τιμή που προκύπτει με την ανωτέρω αναπροσαρμογή είναι μικρότερη της μέσης Οριακής Τιμής του Συστήματος, όπως αυτή διαμορφώνεται κατά το προηγούμενο έτος, προσαυξημένης κατά 40%, η τιμολόγηση γίνεται με βάση τη μέση Οριακή Τιμή του Συστήματος του προηγούμενου έτους, προσαυξημένη κατά τον αντίστοιχο ως άνω συντελεστή.

Σε διαδικαστικό επίπεδο η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στις στέγες δεν απαιτεί αδειοδότηση του Υπουργείου Ανάπτυξης  - ΥΠΕΧΩΔΕ, παρά μόνο έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας κατά την έννοια του άρθρου 7 παρ. 1 του νόμου 3212/2003 και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του. Παράλληλα ο επενδυτής δεν βαρύνεται από υποχρεώσεις ασφαλιστικής ή φορολογικής φύσης, όπως το άνοιγμα βιβλίων έναρξης εργασιών, την έκδοση τιμολογίων, την ασφάλιση και την επιβάρυνση με ΦΠΑ και φορολογία εισοδήματος, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 6, η μικρή ισχύς των φωτοβολταϊκών εξασφαλίζει, ότι η παραγόμενη ενέργεια αντιστοιχεί σε αυτήν που απαιτείται για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του κυρίου του φωτοβολταϊκού συστήματος.

Αυτό σημαίνει, ότι με την έγχυση της παραγόμενης ενέργειας στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της «Δ.Ε.Η. Α.Ε.» επιτυγχάνεται η καταγραφή της στο πλαίσιο επίτευξης των στόχων διείσδυσης των ανανεωσίμων πηγών ενέργειας που τίθενται από την Οδηγία 2001/77/ΕΚ, αλλά και από την υπό δημοσίευση νέα Οδηγία, γεγονός που έχει ως συνέπεια την απαλλαγή του κυρίου του φωτοβολταϊκού συστήματος από κάθε φορολογική υποχρέωση για τη διάθεση της ενέργειας αυτής στο Δίκτυο.

Πηγή: capital.grNo comments: