Pages

27 July 2009

EU: Η ΕΕ απελευθερώνει νέο ραδιοφάσμα για καινούργιες και ταχύτερες υπηρεσίες κινητών τηλεπικοινωνιών

27 07 2009 - Η Ευρώπη έκανε σήμερα ένα σημαντικό βήμα προς μια νέα γενιά υπηρεσιών κινητών τηλεπικοινωνιών. Το Συμβούλιο Υπουργών ακολούθησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ενέκρινε πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον εκσυγχρονισμό της ευρωπαϊκής νομοθεσίας – την καλούμενη οδηγία για το GSM – σχετικά με τη χρήση του ραδιοφάσματος που απαιτείται για τις υπηρεσίες κινητών τηλεπικοινωνιών.

Η οδηγία του 1987 για το GSM δεσμεύει τη χρήση τμήματος της ζώνης των 900 MHz του ραδιοφάσματος για τις τεχνολογίες πρόσβασης GSM (Global System for Mobile - Παγκόσμιο σύστημα κινητών επικοινωνιών - ή αρχικά Groupe Spécial Mobile) όπως η κινητή τηλεφωνία. Η επικαιροποιημένη οδηγία επιτρέπει τώρα τη χρήση της ζώνης συχνοτήτων των 900MHz για την παροχή ταχύτερων, πανευρωπαϊκών υπηρεσιών όπως κινητό διαδίκτυο, με ταυτόχρονη εξασφάλιση της συνέχισης των υπηρεσιών GSM.

Η εν λόγω νέα ευελιξία θα τονώσει περαιτέρω τον ανταγωνισμό στην ευρωπαϊκή αγορά τηλεπικοινωνιών και θα συμβάλει στην ταχύτερη και ευρύτερη εγκατάσταση ασύρματων ευρυζωνικών υπηρεσιών, που αποτελούν μια από τις κινητήριες δυνάμεις της οικονομικής ανάκαμψης. Από την τροποποίηση της οδηγίας GSM ο κλάδος αναμένεται να εξοικονομήσει 1,6 δις ευρώ. Η ανανεωμένη οδηγία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ τον προσεχή Οκτώβριο. Η Επιτροπή είχε προτείνει την αναθεώρηση της οδηγίας GSM παράλληλα με τη μεταρρύθμιση των κανόνων της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες. Η αναθεωρημένη οδηγία GSM είναι η πρώτη από μια σειρά σημαντικών οδηγιών στον τομέα των τηλεπικοινωνιών που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης και η συμφωνία Κοινοβουλίου και Συμβουλίου ανοίγει τώρα τον δρόμο για ισχυρότερη ασύρματη οικονομία.

« Το πρότυπο GSM είναι μια πετυχημένη ιστορία για την Ευρώπη, όπου και γεννήθηκε. Επικαιροποιώντας την οδηγία GSM, η ΕΕ άνοιξε το δρόμο για μια νέα γενιά υπηρεσιών και τεχνολογιών στις οποίες η Ευρώπη μπορεί να καταλάβει παγκόσμια ηγετική θέση, » δήλωσε η αρμόδια για τις τηλεπικοινωνίες επίτροπος κυρία Viviane Reding. « Θέλω να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών που κατέστησαν δυνατή αυτήν την εξέλιξη, συμφωνώντας ταχύτατα στην αναμόρφωση αυτής της πολύ σημαντικής νομοθετικής πράξης στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Με την αναμόρφωση αυτή θα αρθούν οι περιορισμοί που είχαν επιβληθεί στις επιχειρήσεις οι οποίες θα μπορέσουν να εγκαταστήσουν νέες τεχνολογίες στις ζώνες GSM προκειμένου να αναπτύξουν κινητές ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων. Αυτό θα συμβάλλει θετικά στην τόνωση της ευρωπαϊκής ασύρματης οικονομίας και θα βοηθήσει στην απογείωση της Ψηφιακής Ευρώπης ».

Το Νοέμβριο του 2008, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την από κοινού χρήση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων που διατίθενται στα κινητά τηλέφωνα με άλλες πιο προηγμένες τεχνολογίες, αρχίζοντας από την ευρυζωνική τεχνολογία κινητών 3 ης γενιάς (3G) (το παγκόσμιο σύστημα κινητών τηλεπικοινωνιών ή UMTS). Η πρόταση εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Μάιο με 578 ψήφους ( MEMO/09/219 ). Με τη σημερινή τελική έγκριση των 27 Υπουργών Τηλεπικοινωνιών της ΕΕ, η αναμορφωμένη οδηγία μπορεί τώρα να τεθεί σε ισχύ. Οι νέοι κανόνες καθιστούν επίσης ευκολότερη την προσαρμογή της κατανομής του ραδιοφάσματος στη ζώνη συχνοτήτων των 900 MHz προκειμένου να καταστεί δυνατή η εγκατάσταση ακόμη νεώτερων ευρυζωνικών τεχνολογιών υψηλών ταχυτήτων 4 ης γενιάς.

Οι υπάρχουσες συσκευές των καταναλωτών θα συνεχίσουν να λειτουργούν χωρίς προβλήματα αλλά θα μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν νέες τεχνολογίες για να έχουν πρόσβαση σε ευρυζωνικές τεχνολογίες υψηλών ταχυτήτων. Η αναμορφωμέ νη οδηγία θα έχει επίσης θετική οικονομική επίπτωση στον κλάδο και θα προωθήσει την εγκατάσταση νέων ασύρματων υπηρεσιών, χάρις στη μείωση του κόστους του δικτύου λόγω της χρήσης ζωνών χαμηλότερων συχνοτήτων. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών να εξοικονομήσει μέχρι 1,6 δις € σε κεφαλαιουχικές δαπάνες για την παροχή ενός πανευρωπαϊκού δικτύου.

Ιστορικό

Με την οδηγία GSM του 1987 διατέθηκαν ορισμένες ραδιοσυχνότητες (στη ζώνη των 900 MHz) στις υπηρεσίες GSM. ωστόσο, η οδηγία έπρεπε να επικαιροποιηθεί για να επιτρέψει σε πιο προηγμένες, ασύρματες τεχνολογίες νέας γενιάς να χρησιμοποιήσουν επίσης αυτή τη ζώνη του ραδιοφάσματος.

Το Νοέμβριο του 2008, η Επιτροπή ανταποκρίθηκε στον αυξανόμενο ρυθμό των τεχνολογικών αλλαγών προτείνοντας την τροποποίηση της οδηγίας προκειμένου να επιτραπεί η συνύπαρξη των νέων τεχνολογιών με το GSM στις συχνότητες των 900 MHz. Η ζώνη των 900 MHz θα ανοίξει σε άλλα συστήματα μόλις καθιερωθεί η τεχνική δυνατότητα συνύπαρξης με το GSM. Αυτό θα αρχίσει με το UMTS που έχει ήδη αποδειχθεί ότι είναι συμβατό.

Στην ομιλία της με τίτλο «Ψηφιακή Ευρώπη – η ταχεία οδός της Ευρώπης προς την οικονομική ανάκαμψη» στις 9 Ιουλίου, ( SPEECH/09/336 ), η αρμόδια για τις τηλεπικοινωνίες επίτροπος κυρία Viviane Reding παρουσίασε ένα «Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη» που περιλαμβάνει, ως μία πρώτη δράση, την ταχεία επίτυξη συμφωνίας σχετικά με την αναμόρφωση της οδηγίας GSM.

Επόμενα βήματα

Την επικαιροποιημένη οδηγία θα υπογράψουν οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Υπουργών το Σεπτέμβριο και στη συνέχεια αυτή θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Ταυτόχρονα η Επιτροπή θα εκδώσει απόφαση, η οποία θα τεθεί σε ισχύ την ίδια ημέρα με την επικαιροποιημένη οδηγία, και με την οποία θα καθορίζονται τα τεχνικά μέτρα που θα επιτρέψουν την συνύπαρξη του GSM (κινητά τηλέφωνα 2 ης γενιάς) με τα συστήματα UMTS (τηλέφωνα 3 ης γενιάς με τα οποία, στις υπηρεσίες κανονικής τηλεφωνίας, προστίθεται κινητό διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας) στις συχνότητες GSM σύμφωνα με την οδηγία. Η απόφαση αυτή θα στηριχτεί στη απόφαση της ΕΕ για το ραδιοφάσμα , η οποία καθορίζει μηχανισμό για τη θέσπιση κανόνων τεχνικής εναρμόνισης βάσει των εισηγήσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων ραδιοφάσματος.

Προβλέπει την δυνατότητα τροποποιήσεων για να ενσωματωθούν τεχνικές παράμετροι χρήσης για επιπλέον συστήματα εκτός GSM, για τα οποία θα εξασφαλιστεί συμβατότητα σε μεταγενέστερο στάδιο. Οι εθνικές διοικήσεις θα διαθέτουν στη συνέχεια έξι μήνες για την ενσωμάτωση της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή της, έτσι ώστε οι ζώνες ραδιοφάσματος για GSM να διατεθούν πράγματι για συστήματα 3 ης γενιάς.

Πηγή: EUNo comments: