Pages

28 February 2011

ΟΤΕ: Mεγάλη μείωση καθαρών κερδών στον Ομιλο

28 02 2011 - Με καθαρά κέρδη 39,6 εκατ. ευρώ έκλεισε το 2010 για τον όμιλο ΟΤΕ ενώ το 2009 είχε κλείσει με καθαρά κέρδη ύψους 410,9 εκατ. ευρώ. Στο ίδιο χρονικό διάστημα ο ΟΤΕ εμφάνισε λειτουργικά κέρδη 384,9 εκατ. ευρώ, έναντι 1,043 δισ. ευρώ το 2009. Ο κύκλος εργασιών υποχώρησε 8%, στα 5,482 δισ. ευρώ.

Για το δ΄ τριμήνου τα καθαρά κέρδη του ΟΤΕ γύρισαν σε ζημιές 91,7 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 29 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2009. Η αύξηση των ζημιών αποδίδεται κυρίως στις έκτακτες εισφορές, που αντισταθμίστηκαν εν μέρει από αντιλογισμό 30,1 εκατ. ευρώ που συσχετίζεται με την έκτακτη φορολογική εισφορά.

Τα έσοδα του Ομίλου ΟΤΕ επηρεάστηκαν αρνητικά από αντίξοες οικονομικές συνθήκες και μειωμένη καταναλωτική δραστηριότητα σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται, η οποία αποτυπώθηκε στη μείωση των εσόδων του ύψους 12,4% το δ’ τρίμηνο 2010. Σε συγκρίσιμη βάση (εξαιρουμένων των εσόδων της Zapp στη Ρουμανία τo Δ’ τρίμηνο του 2010) τα έσοδα του Ομίλου μειώθηκαν κατά 12,8% σε σχέση με το δ’ τρίμηνο του 2009. Σαν αποτέλεσμα της ύφεσης τα έσοδα του Ομίλου στην Ελλάδα μειώθηκαν σημαντικά, τόσο στη σταθερή όσο και στη κινητή τηλεφωνία, ενώ τα έσοδα της σταθερής τηλεφωνίας στη Ρουμανία κατέγραψαν επίσης διψήφιο ποσοστό μείωσης, ενώ τα έσοδα της διεθνούς κινητής τηλεφωνίας επέδειξαν μεγαλύτερη σταθερότητα.
Τα Λειτουργικά Έξοδα εξαιρουμένων των αποσβέσεων και των απομειώσεων, καθώς και των χρεώσεων που σχετίζονται με τα προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, ανήλθαν στα 886,4 εκατ. ευρώ, το δ’ τρίμηνο του 2010, μειωμένα κατά 12,4% από το αντίστοιχο τρίμηνο του 2009, σύμφωνα με τη μείωση στα έσοδα. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στις χαμηλότερες χρεώσεις από τους εγχώριους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, το χαμηλότερο κόστος τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού καθώς και στις σημαντικές προσπάθειες διατήρησης του κόστους σε όλες τις δραστηριότητες, που είχαν ως αποτέλεσμα χαμηλότερα έξοδα μισθοδοσίας και λοιπά έξοδα.
Το τρίμηνο επιβαρύνθηκε επίσης από έκτακτη επιπλέον οικονομική επιβάρυνση ύψους 129,8 εκατ. ευρώ που επιβλήθηκε στον ΟΤΕ και αφορά στο πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης του ΟΤΕ (2005-2006). Ο ΟΤΕ θα προσφύγει κατά αυτής της απόφασης.
Το Δ’ τρίμηνο οι καθαρές ταμειακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες του Ομίλου ανήλθαν σε 432,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας τη καλύτερη επίδοση σε 8 συνεχόμενα τρίμηνα, κύριως λόγω θετικής μεταβολής των κεφαλαίων κίνησης και των χαμηλότερων καταβληθέντων τόκων και φόρων εισοδήματος
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού, οι καθαρές ζημιές στο τρίμηνο αποδίδονται στην εισφορά για προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης προηγούμενων ετών και στην απομείωση της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της RomTelecom, ενώ τα έσοδα επηρεάστηκαν αρνητικά και από τη μειωμένη καταναλωτική δραστηριότητα σε όλες τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται ο ΟΤΕ, λόγω των αντίξοων οικονομικών συνθηκών.

Ο κύκλος εργασιών κατέγραψε πτώση της τάξης του 12,4% στο τρίμηνο και διαμορφώθηκε στα 1,330 δισ. ευρώ, ενώ για το σύνολο της χρήσης υποχώρησε κατά 8% στα 5,482 δισ. ευρώ.

Αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters προέβλεπαν ότι ο ΟΤΕ θα εμφανίσει το δ' τρίμηνο ζημιές ύψους 22,6 εκατ. ευρώ, ενώ για το σύνολο της χρήσης 2010 οι εκτιμήσεις έκαναν λόγο για κέρδη 108,7 εκατ. ευρώ.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του δ’ τριμήνου και του έτους, του ΟΤΕ, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Μιχάλης Τσαμάζ σημείωσε τα εξής: «Το 2010, αντιμέτωποι με εμπόδια χωρίς προηγούμενο σε όλα τα επίπεδα δραστηριοποίησης, καταφέραμε, αξιοποιώντας κάθε μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας, να συγκρατήσουμε τη μείωση της λειτουργικής κερδοφορίας και των χρηματοροών. Όμως, τα καθαρά κέρδη επηρεάστηκαν αρνητικά από απομειώσεις αξίας πάγιων περιουσιακών στοιχείων στη Ρουμανία και επιπρόσθετα κόστη που σχετίζονται με προγράμματα πρόωρης αποχώρησης εργαζόμενων προηγουμένων ετών».

Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε:
«Το 2011 θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ανάσχεσης ρου ρυθμού μείωσης των εσόδων και της κερδοφορίας του Ομίλου, επιδιώκοντας να εξασφαλίσουμε τη δημιουργία μακροχρόνιας αξίας για τους μετόχους μας. Θα αξιοποιήσουμε την αποδεδειγμένη εμπειρία μας για να αρχίσουμε τη μετεξέλιξη του ΟΤΕ σε μια ανταγωνιστική εταιρεία. Ξεκινήσαμε την αναδιοργάνωση της ανώτατης διοικητικής βαθμίδας με στόχο τη δημιουργία μιας επιτυχημένης διοικητικής ομάδας για τον ΟΤΕ και την Cosmote. Κύριοι στόχοι μας είναι η εμπειρία του πελάτη, η προσφορά ολοκληρωμένων προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και ο ανασχεδιασμός της εταιρικής μας λειτουργίας. Παρόλο που η επίτευξη των στόχων αυτών είναι πολύ δύσκολη, λαμβάνοντας υπόψη το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον μας, έχω την πεποίθηση ότι θα επιτύχουμε στην προσπάθειά μας, να μεταμορφώσουμε τον ΟΤΕ σε μια εταιρεία υψηλών επιδόσεων».

Προοπτικές
Το 2011 η Διοίκηση του ΟΤΕ εκτιμά ότι τα έσοδα θα επηρεαστούν για μια ακόμη φορά αρνητικά από τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες σε όλες τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται αλλά και από το ρυθμιστικό πλαίσιο στην Ελλάδα. Η Διοίκηση θα εντείνει τις προσπαθειές που έχουν στόχο τον περιορισμό της απώλειας εσόδων, τη διατήρηση της κερδοφορίας και της ρευστότητάς, καθώς και την επιτάχυνση της αναδιαμόρφωσης της οργάνωσης της εταιρείας.

Κύκλος Εργασιών Ομίλου
Οι αντίξοες οικονομικές συνθήκες και η μειωμένη καταναλωτική δραστηριότητα, σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται, συνέχισαν να επηρεάζουν αρνητικά τον Όμιλο ΟΤΕ, που κατέγραψε μείωση στα έσοδα ύψους 12,4% το Δ’ τρίμηνο 2010. Σε συγκρίσιμη βάση (εξαιρουμένων των εσόδων της Zapp στη Ρουμανία τo Δ’ τρίμηνο του 2010) τα έσοδα του Ομίλου μειώθηκαν κατά 12,8% σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2009.

Ως αποτέλεσμα της μείωσης των εισοδημάτων, ενδεικτική της οποίας ήταν η μείωση του ΑΕΠ κατά 6,6% κατά το Δ’ τρίμηνο, τα έσοδα του Ομίλου στην Ελλάδα μειώθηκαν σημαντικά, τόσο στη σταθερή όσο και στη κινητή τηλεφωνία, ενώ τα έσοδα της σταθερής τηλεφωνίας στη Ρουμανία κατέγραψαν επίσης διψήφιο ποσοστό μείωσης. Τα έσοδα της διεθνούς κινητής τηλεφωνίας επέδειξαν μεγαλύτερη σταθερότητα.

Τα Λειτουργικά Έξοδα εξαιρουμένων των αποσβέσεων και των απομειώσεων, καθώς και των χρεώσεων που σχετίζονται με τα προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, ανήλθαν στα €886,4 εκατ., το Δ’ τρίμηνο του 2010, μειωμένα κατά 12,4% από το αντίστοιχο τρίμηνο του 2009, σύμφωνα με τη μείωση στα έσοδα.

Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στις χαμηλότερες χρεώσεις από τους εγχώριους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, το χαμηλότερο κόστος τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού καθώς και στις σημαντικές προσπάθειες διατήρησης του κόστους σε όλες τις δραστηριότητες, που είχαν ως αποτέλεσμα χαμηλότερα έξοδα μισθοδοσίας και λοιπά έξοδα. Το τρίμηνο επιβαρύνθηκε επίσης από έκτακτη επιπλέον οικονομική επιβάρυνση ύψους €129,8 εκατ. που επιβλήθηκε στον ΟΤΕ και αφορά στο πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης του ΟΤΕ (2005-2006). Ο ΟΤΕ θα προσφύγει κατά αυτής της απόφασης.

Οι αποσβέσεις (συμπεριλαμβανομένων των απομειώσεων) σημείωσαν σημαντική αύξηση κυρίως λόγω της απομείωσης ύψους €244,5 εκατ., της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της RomTelecom. Η συνολική επιβάρυνση, λόγω της απομείωσης αυτής, για τα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου, αφαιρώντας προβλέψεις που είχαν πραγματοποιηθεί σε προηγούμενα έτη σε επίπεδο Ομίλου καθώς και φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθε στα €77,6 εκατ.

Ο Όμιλος σημείωσε καθαρή ζημία €91,7 εκατ. το τρίμηνο, κυρίως λόγω των δύο παραπάνω έκτακτων εισφορών, που αντισταθμίστηκε εν μέρει από έναν αντιλογισμό €30,1 εκατ. που σχετίζεται με την έκτακτη φορολογική εισφορά, σε συνέχεια διευκρινίσεων του Ελληνικού Υπουργείου Οικονομικών, που αναφέρουν πως ο φόρος στα κέρδη μερισμάτων, που λήφθηκε από τα κέρδη των θυγατρικών στις οποίες έχει ήδη χρεωθεί η έκτακτη εισφορά, πρέπει να επιστραφεί.

Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία μειώθηκαν το Δ’ τρίμηνο του 2010 κατά 27,4%, σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2009 και έφτασαν τα €183,8 εκατ. κυρίως λόγω των χαμηλότερων επενδύσεων στις δραστηριότητες σταθερής τηλεφωνίας της Ρουμανίας και της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα.

Οι συνολικές επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία, ως ποσοστό των εσόδων του Ομίλου το Δ’ τρίμηνο του 2010, ήταν 13,8%, σε σχέση με 16,7% το Δ’ τρίμηνο του 2009. Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας, στη σταθερή τηλεφωνία Ρουμανίας και στις δραστηριότητες κινητής τηλεφωνίας ανήλθαν σε €74,3 εκατ., €24,5 εκατ. και €72,2 εκατ., αντίστοιχα.

Το Δ’ τρίμηνο οι καθαρές ταμειακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες του Ομίλου ανήλθαν σε €432,2 εκατ., σημειώνοντας τη καλύτερη επίδοση σε 8 συνεχόμενα τρίμηνα, κύριως λόγω θετικής μεταβολής των κεφαλαίων κίνησης και των χαμηλότερων καταβληθέντων τόκων και φόρων εισοδήματος.

Σταθερή τηλεφωνία στην Ελλάδα
Στο Δ’ τρίμηνο του 2010, ο ρυθμός απώλειας γραμμών στις δραστηριότητες του ΟΤΕ στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας, επιδεινώθηκε σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα, κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης πίεσης των καταναλωτών και των επιχειρήσεων από το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον. Το τρίμηνο σημειώθηκαν σχεδόν 134.000 αποσυνδέσεις σε γραμμές PSTN και κανάλια ISDN καθώς οι καταναλωτές στράφηκαν σε ανταγωνιστικές προσφορές, με τιμές τις οποίες ο ΟΤΕ δε μπορεί να ανταγωνιστεί λόγω της Ρυθμιστικής Αρχής. Το σύνολο των συνδέσεων μειώθηκε κατά σχεδόν 119.000 ή σχεδόν 3%, στο τρίμηνο, με το σύνολο των καθαρών αποσυνδέσεων στο έτος, να φτάνει 10,5%.

Η συνολική αγορά ADSL στην Ελλάδα, στο τέλος του Δεκεμβρίου 2010, ξεπέρασε τους 2,5 εκατομμύρια συνδρομητές από περισσότερους από 2,1 εκατομμύρια στο τέλος του 2009. Το τρίμηνο, οι καθαρές νέες συνδέσεις ήταν σχεδόν 113.000, ενώ ο ΟΤΕ κατέγραψε μια καθαρή αύξηση περισσότερων από 15.000 συνδρομητών ADSL, καθώς η εταιρεία κατάφερε να αντιστρέψει τις πτωτικές τάσεις που είχαν καταγραφεί στο προηγούμενο τρίμηνο, χάρη στις διαφημιστικές καμπάνιες και δυναμικές ενέργειες marketing από τον ΟΤΕ αλλά και τα συνεργαζόμενα δίκτυα διανομής.
Η πορεία της Τηλεόρασης - IPTV
Ο ΟΤΕ απέκτησε επιπλέον 10.000 συνδρομητές IPTV κατά τη διάρκεια του τριμήνου, με το σύνολο τους να ξεπερνά τους 50.000. Ο ΟΤΕ βρίσκεται σε διαδικασία εμπλουτισμού του περιεχομένου της πλατφόρμας του IPTV και προετοιμάζεται για την εμπορική διάθεση της δορυφορικής τηλεόρασης, ώστε να ενισχύσει την πελατειακή του βάση.

Λόγω περαιτέρω καθυστερήσεων και επιπρόσθετων εμποδίων στην εξασφάλιση ρυθμιστικής έγκρισης για νέα προϊόντα, καθώς και λόγω του νέου ανταγωνιστή που εστιάζει στη περιοχή της Αθήνας, ο ΟΤΕ επηρεάστηκε για μια ακόμη φορά, το Δ’ τρίμηνο, από την έλλειψη οικονομικών λύσεων. Στις αρχές Δεκεμβρίου η εταιρεία έλαβε τελικά ρυθμιστική έγκριση για ένα συνδυαστικό προϊόν αξίας €20 το μήνα, που συνδυάζει αστικές, υπεραστικές, διεθνείς κλήσεις και κλήσεις προς κινητά, συμπεριλαμβάνοντας στη τιμή και το μηνιαίο πάγιο. Η αρχική ζήτηση του πακέτου αυτού είναι ενθαρρυντική.

Στην αγορά των επιχειρησιακών πελατών, και παρά το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον που επηρεάζει όλες τις κατηγορίες πελατών -και ιδιαίτερα τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις καθώς και τον δημόσιο τομέα- οι δραστηριότητες σταθερής τηλεφωνίας του ΟΤΕ, στο τέλος του έτους, παρουσίασαν σχετικά ικανοποιητική απόδοση. Στην αγορά υπηρεσιών δεδομένων (data) οι πρωτοβουλίες της εταιρείας για τη συγκράτηση πελατών συνέχισαν να αποδίδουν, καθώς κατάφερε να αξιοποιήσει την εθνική της κάλυψη και τη τεχνολογική της υπεροχή. Σημειώθηκε, για μια ακόμη φορά, περαιτέρω ανάπτυξη στις λύσεις IP VPN, συχνά βέβαια μέσω της υποκατάστασης των υπηρεσιών μισθωμένων γραμμών που έχουν μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους. Ο ΟΤΕ κέρδισε αρκετά, μεγάλα και πολυετή συμβόλαια έργων με μεγάλους οργανισμούς, σε κλάδους όπου η ταχύτητα και η ασφάλεια στην επικοινωνία δεδομένων είναι υψίστης σημασίας.

Η πίεση στις υπηρεσίες φωνής συνεχίστηκε, λόγω του κλεισίματος επιχειρήσεων και των προσπαθειών των επιχειρησιακών πελατών όλων των κατηγοριών να εξορθολογήσουν τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν. Επιπλέον, στην αγορά των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, η διείσδυση του ΟΤΕ επηρεάζεται ακόμη, από παρόμοια ρυθμιστικά εμπόδια με αυτά της αγοράς των οικιακών πελατών.

Κινητή τηλεφωνία - Ελλάδα
Το Δ’ τρίμηνο του 2010, η πελατειακή βάση της COSMOTE διαμορφώθηκε σε 8 εκατομμύρια, με την εταιρεία να αυξάνει το μερίδιο αγοράς της σε σχέση με πέρσι. Η μείωση της πελατειακής βάσης κατά 13,3% σε σχέση με το τέλος του 2009 οφείλεται κυρίως στην καρτοκινητή λόγω της υποχρεωτικής διαδικασίας ταυτοποίησης που ξεκίνησε για όλη την αγορά στα τέλη του 2009.

Η διοίκηση εκτιμά πως η τάση μείωσης των εσόδων από υπηρεσίες για το σύνολο της αγοράς κινητής στην Ελλάδα επιταχύνθηκε το τελευταίο τρίμηνο του 2010, αποτέλεσμα για άλλη μια φορά συνδυασμού δυσμενών οικονομικών και ρυθμιστικών συνθηκών, αλλά και του έντονου ανταγωνισμού. Σε ό,τι αφορά την COSMOTE, τα έσοδα από υπηρεσίες μειώθηκαν κατά περίπου 16% στο τρίμηνο. Αυτό οφείλεται στην πτώση των εσόδων από εισερχόμενη κίνηση κατά σχεδόν 27%, αποτέλεσμα της μείωσης των τελών τερματισμού. Τα έσοδα από εξερχόμενη κίνηση σημείωσαν μείωση κατά περίπου 14%, κυρίως λόγω της ενίσχυσης της κίνησης εντός δικτύου.

Η COSMOTE έρχεται πρώτη στην ελληνική αγορά κινητού ευρυζωνικού Ιnternet, με τους πελάτες της να ενισχύονται κατά 23% το Δ’ τρίμηνο του 2010 σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ο δείκτης μικτού AMOU αυξήθηκε κατά σχεδόν 20,5% το 2010, στα 272,3 λεπτά, συνεχίζοντας την τάση των προηγούμενων τριμήνων. Θετική ήταν η επιρροή κυρίως από το AMOU της καρτοκινητής που αυξήθηκε κατά 30,4%, λόγω των σημαντικών προσφορών για κίνηση εντός δικτύου. Ο δείκτης μικτού ARPU για το έτος διαμορφώθηκε σε € 16,2, μειωμένος κατά περίπου 14% σε σχέση με το 2009, ως αποτέλεσμα κυρίως της μείωσης του ARPU καρτοκινητής.No comments: