Pages

13 July 2012

Forthnet Group: τα 30 εκατ. ευρώ τοποθετείται ο πήχυς της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου

13 07 2012 - Την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 3 Αυγούστου όπου, μεταξύ άλλων, θα συζητηθεί η πραγματοποίηση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου προκειμένου να αντληθούν κεφάλαια μέχρι του ποσού των 30 εκατ. ευρώ, αποφάσισε η Διοίκηση της Forthnet. Η εξέλιξη αυτή αναμενόταν, καθώς οι συνθήκες του ανταγωνισμού είχαν οξυνθεί και μόνο με μία γενναία ενίσχυση του μετοχικού κεφαλαίου, ο Ομιλος θα έβλεπε με προοπτικές τις ευκαιρίες εξαγορών και συγχωνεύσεων που εκτιμάται ότι θα συμβούν, σύμφωνα και με τη στρατηγική του Ομίλου, έτσι όπως την είχε καθορίσει ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Πάνος Παπαδόπουλος. Η κίνηση αυτή έρχεται άμεσως μετά τις εκλογές, καθώς είχε μετατεθεί λόγω του αβέβαιου κλίματος εξ αιτίας των εκλογών. Παράλληλα με τον τρόπο αυτόν θα επιβεβαιωθεί για μία ακόμη φορά η εμπιστοσύνη των βασικών μετόχων της προς την Διοίκηση, των επενδυτικών Ομίλων Forgendo Limited και Cyrte Investment, οι οποίες κατέχουν συνολικά 67% (η πρώτη 41,27% και η δεύτερη 25,73%) του μετοχικού κεφαλαίου της.

Σύμφωνα με πηγές της εταιρείας, τα αντληθέντα κεφαλαία θα διατεθούν κατά τον καλύτερο τρόπο για την παραγωγή αξίας για τους μετόχους της Forthnet και σε καμία περίπτωση δεν σχετίζονται με ανάγκες βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης. Εξάλλου, όπως φαίνεται από τους τελευταίους δημοσιευμένους ισολογισμούς, η Forthnet έχει πλέον θετικές χρηματοροές και δεν δαπανά μετρητά για τις απώλειες του δυσμενούς χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος.

Νέος γύρος επαφών για μετοχικές συνεργασίες

Η κεφαλαιακή ενίσχυση θα ισχυροποιήσει τη θέση του Ομίλου στον νέο κύκλο συζητήσεων στην αγορά τηλεπικοινωνιών για πιθανές εξαγορές ή συγχωνεύσεις. Η Forthnet βρίσκεται αυτή την περίοδο είναι ο βασικός πρωταγωνιστής στον νέο κύκλο συγκέντρωσης της αγοράς τηλεπικοινωνιών, καθώς με οποιοδήποτε από τους δύο πόλους, πλην ΟΤΕ προφανώς, συνεργαστεί είτε με την Vodafone-Hol είτε με την Wind, θα δημιουργηθεί ένας τηλεπικοινωνιακός πάροχος με εκτεταμένες δυνατότητες και ευκαιρίες για συνέργειες λόγω του τηλεοπτικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου που θα συνεισφέρει, δημιουργώντας παράλληλα και μεγάλες ευκαιρίες για cross selling και bundled services. Χαρακτηριστικά εκτιμάται πως ένα κοινό σχήμα Forthnet – Wind θα έχει περίπου 800 χιλιάδες πελάτες στη σταθερή τηλεφωνία. Η επενδυτική και τηλεπικοινωνιακή αγορά βλέπει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, καθώς αν υπάρξει η οποιαδήποτε συμφωνία η προσφορά υπηρεσιών quantum play, από κινητή και σταθερή τηλεφωνία, ίντερνετ μέχρι και τηλεοπτικές υπηρεσίες, θα αλλάξει τα μέχρι στιγμής δεδομένα της αγοράς.

Συγκεκριμένα το Δ.Σ. εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Forthnet:

 • Την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της
  Εταιρείας, από 1,18 ευρώ σε 14,16 ευρώ ανά μετοχή με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του
  συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών (reverse split) με αναλογία 12 παλαιές μετοχές για
  κάθε 1 νέα μετοχή, δηλαδή από 155.431.324 σε 12.952.610 κοινές ονομαστικές μετοχές και την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για τακτοποίηση
  κλασματικών δικαιωμάτων.
 • Την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 179.523.179,32 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 14,16 ευρώ σε 0,30 ευρώ η κάθε μία, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού
 • Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας μέχρι 29.143.372,50 ευρώ με καταβολή μετρητών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της και την έκδοση έως 97.144.575 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία σε αναλογία 15 νέες μετοχές προς 2 παλαιές, και τιμή διάθεσης που θα ορισθεί με νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου η Εταιρία να αντλήσει κεφάλαια μέχρι του ποσού των 30,2 εκατ. ευρώ.

Άναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης στη Γ.Σ. θα είναι :

Θέμα 1ο : Αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας, με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών (reverse split). Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Δ.Σ. της Εταιρείας.
Θέμα 2ο : Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού.
Θέμα 3ο : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφισταμένων μετόχων και δικαίωμα προεγγραφής.
Θέμα 4ο : Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
Θέμα 5ο : Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού περί «Μετοχικού Κεφαλαίου» και κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας.
Θέμα 6ο : Διάφορα θέματα - ΑνακοινώσειςNo comments: