Pages

12 November 2012

ΣΕΒ: Στηρίζει την Καινοτομία και τις Τεχνολογίες Αιχμής στο επίκεντρο της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας.

09 11 2012 - Η καινοτομία και οι τεχνολογίες αιχμής, ως πυλώνες χάραξης εθνικών στρατηγικών και ως καθοριστικές παράμετροι για την ανάπτυξη μιας δυναμικής οικονομίας που θα στηρίζει σύγχρονες θέσεις εργασίας, τέθηκαν στο επίκεντρο εκδήλωσης του ΣΕΒ με θέμα: «Παραγωγική Ανασυγκρότηση και Τεχνολογικές Προτεραιότητες». Σκοπός της παρέμβασης του ΣΕΒ είναι να συμβάλει σε μία ευρύτερη δημόσια συζήτηση για τις τεχνολογικές προτεραιότητες της χώρας και να αναδείξει τη σπουδαιότητα καθώς και την αλληλεξάρτηση τεχνολογίας, καινοτομίας, έρευνας και ανταγωνιστικότητας.

Ενίσχυση των πολιτικών ΕΤΑΚ
«Απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να καταστεί ανταγωνιστική η Ελληνική οικονομία στο διεθνές περιβάλλον είναι η ενίσχυση των δημόσιων πολιτικών που αφορούν στην έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία (ΕΤΑΚ)», σημείωσε στην ομιλία του ο γενικός γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας, καθηγητής κ. Βασίλης Μάγκλαρης.

«Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, με στοχευμένες παρεμβάσεις ενίσχυσης της ΕΤΑΚ συμμετέχει στη συλλογική προσπάθεια που καταβάλλεται από την Πολιτεία για την έξοδο από τη βαθιά δημοσιονομική κρίση των τελευταίων ετών με απώτερο σκοπό τον εκσυγχρονισμό του αναπτυξιακού προτύπου της χώρας», υπογράμμισε ο κ. Μάγκλαρης. Όπως σημείωσε ο ΓΓΕΤ, ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στη δημιουργία σταθερού θεσμικού πλαισίου για επενδύσεις σε Συμπράξεις Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και στην παροχή κινήτρων για τη δημιουργία μίας οικονομίας που θα χαρακτηρίζεται από ένταση γνώσης/καινοτομίας για την παραγωγή αγαθών και υπηρεσίων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

«Η ΓΓΕΤ φιλοδοξεί να αναδείξει τις απαιτούμενες συνέργειες των ερευνητικών ομάδων που δραστηριοποιούνται στα ΑΕΙ και στους ερευνητικούς της φορείς με την παραγωγή καινοτομίας από τις επιχειρήσεις». Όπως τόνισε ο κ. Μάγκλαρης, η ΓΓΕΤ έχει δρομολογήσει την επιτάχυνση της απορρόφησης του ΕΣΠΑ, στο πλαίσιο απλοποιημένων διαδικασιών που στηρίζονται σε αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, καθώς και την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Έρευνας και Καινοτομίας για την προγραμματική περίοδο 2013-2020.

Απαριθμώντας τους κύριους άξονες πολιτικής της ΓΓΕΤ, ο κ. Μάγκλαρης υπογράμμισε ότι σε αυτούς περιλαμβάνονται:

  1. η ενίσχυση της ερευνητικής αριστείας σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς καινοτομίας,
  2. η υλοποίηση δράσεων ΕΤΑΚ που υποστηρίζουν τις εθνικές αναπτυξιακές προτεραιότητες,
  3. η ενίσχυση και ενθάρρυνση της περιφερειακής καινοτομίας μέσω της έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3, Regional Innovation Strategies for Smart Specialization),
  4. η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού σε ΑΕΙ και ερευνητικά κέντρα προς όφελος του παραγωγικού ιστού αλλά και της κοινωνίας (π.χ. ΣΔΙΤ),
  5. η αναδιάρθρωση του ερευνητικού ιστού  της χώρας,
  6. η ενίσχυση υφιστάμενων ερευνητικών υποδομών και η δημιουργία νέων,
  7. η αυξημένη συμμετοχή στον ευρωπαϊκό χώρο έρευνας και ειδικότερα στο Horizon 2020,
  8. η συνέργεια δημόσιων και ιδιωτικών πόρων σε συνδυασμό με διαρθρωτικά και ανταγωνιστικά προγράμματα ΕΤΑΚ τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο,
  9. η αξιοποίηση της καινοτομίας από το δημόσιο καθώς και
  10. η προετοιμασία σε θέματα ΕΤΑΚ της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Α’ εξάμηνο 2014».

Δίκτυο Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ενημέρωσης
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης του ΣΕΒ, ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος του Συνδέσμου κ. Χάρης Κυριαζής, σημείωσε: «Ο ΣΕΒ αντιλαμβάνεται ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις αποτελούν καθοριστική παράμετρο στην ανάπτυξη μίας δυναμικής και ανταγωνιστικής οικονομίας. Σε αυτό το πλαίσιο πήρε την πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός μηχανισμού στρατηγικής τεχνολογικής πληροφόρησης για την αποτελεσματική παρακολούθηση των τεχνολογικών θεμάτων. Ο μηχανισμός αυτός είναι το Δίκτυο Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ενημέρωσης που υλοποιείται σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Το Δίκτυο αυτό δίνει τώρα τα πρώτα αποτελέσματα, που αφορούν στον προσδιορισμό και τη χαρτογράφηση τεχνολογιών αιχμής σε οκτώ τομείς ιδιαίτερης σημασίας για την ελληνική επιχειρηματικότητα και ανταγωνιστικότητα».

Επιχειρηματικές ευκαιρίες
Παρουσιάζοντας το Δίκτυο Τεχνολογικής και Επιχειρηματικής Πληροφόρησης και τις τεχνολογίες αιχμής που ανέλαβε να καταγράψει με ορίζοντα το 2020, ο κ. Νίκος Μελανίτης από το ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ, επισήμανε: «Οι τεχνολογίες αιχμής επιλέχθηκαν από 60 εμπειρογνώμονες από τον ερευνητικό και επιχειρηματικό χώρο και αναδείχθηκαν ως ευκαιρίες επιχειρηματικής δραστηριότητας και οικονομικής ανάπτυξης με μεθοδολογικά κριτήρια την ύπαρξη αγοράς, διακεκριμένης τεχνολογικής και ερευνητικής παραγωγής, δραστηριοποιούμενων επιχειρήσεων με εκφρασμένο ενδιαφέρον στην τεχνολογία, και τέλος, προσδοκώμενη προστιθέμενη αξία στην ελληνική αγορά ή στο ελληνικό περιβάλλον σε ορίζοντα ως το 2020».

Σύμφωνα με τη σχετική μελέτη του ΣΕΒ, εντοπίζονται επιχειρηματικές ευκαιρίες σε 50 τεχνολογίες αιχμής από οκτώ κλάδους της οικονομίας (υγεία, τρόφιμα, πληροφορική, νανοτεχνολογία, υλικά, ενέργεια, περιβάλλον και μεταφορές). Σε αυτές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα φωτοβολταϊκά, τα βιοκαύσιμα, τα ευφυή ηλεκτρικά δίκτυα, οι "έξυπνες" συσκευασίες τροφίμων, οι διαδικασίες επεξεργασίας αποβλήτων, η ηλεκτροκίνηση, τα ρομποτικά συστήματα, η κατεργασία υλικών με laser, κ.α.

Έξυπνη Εξειδίκευση
Ο επικεφαλής της Μονάδας Regional Dimension of Innovation and Links with Cohesion Policy της Γενικής Διεύθυνσης για την Έρευνα και Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ.Δημήτρης Κορπάκης, στην παρέμβασή του υπογράμμισε: «Στο πλαίσιο της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ευρώπη 2020, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα έρευνας και καινοτομίας που θεωρούνται θεμελιώδη για την οικονομική παραγωγική ανασυγκρότηση της Ευρώπης για την περίοδο 2014-20. Ξεκινώντας από τη Συνθήκη που δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Χώρου, η στρατηγική Ευρώπη 2020 θα συνδυάσει τις δυνάμεις του νέου Προγράμματος – Πλαισίου (Ορίζοντας 2020) με τους σημαντικούς πόρους των νέων Διαρθρωτικών Ταμείων για να προσανατολίσει τις Ευρωπαϊκές περιφέρειες σε μια πολιτική οικονομικής αναδιάρθρωσης με εργαλείο την Έξυπνη Εξειδίκευση (Smart Specialization). Επιλέγοντας τομείς με ιδιαίτερο συγκριτικό πλεονέκτημα και εστιάζοντας τις προσπάθειές τους στον προσανατολισμό των επενδύσεών τους σε έρευνα και καινοτομία στους τομείς αυτούς μέσα από μια διαδικασία "επιχειρηματικής ανακάλυψης", όλες οι περιφέρειες μπορούν να πετύχουν σημαντικά οφέλη, κατακτώντας ιδιαίτερες θέσεις στις διεθνείς αλυσίδες παραγωγής και αξιοποίησης αγαθών και υπηρεσιών. Οι Ελληνικές περιφέρειες έχουν όλες τις προϋποθέσεις για να πετύχουν».

Στην εκδήλωση απηύθυνε χαιρετισμό ο υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Κωστής Χατζηδάκης, ενώ από το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας παρευρέθη η κυρία Άννα  Δαλλαπόρτα, γενική γραμματέας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων. Ακολούθησε ο χαιρετισμός του προέδρου του ΣΕΒ, κ. Δημήτρη Δασκαλόπουλου, ενώ την εκδήλωση χαιρέτησε, επίσης, ο πρόεδρος του Ιδρύματος Έρευνας και Τεχνολογίας, κ. Κώστας Φωτάκης.

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία του ΣΕΒ υλοποιείται σε συνεργασία με τοΊδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και συγχρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»  στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.


Στην εικόνα σχηματική απεικόνιση του Δικτύου Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ενημέρωσης.

Λεπτομερή στοιχεία για την εκδήλωση και τις παρουσιάσεις μπορείτε να βρείτε στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.sev.org.gr/online/viewNews.aspx?id=2183&mid=&lang=grNo comments: