Pages

06 April 2013

Forthnet: Αλλάζει στρατηγική για να αντιμετωπίσει την κρίση

05 04 2013 - Σε συζητήσεις με τις δανείστριες τράπεζες προχωρά η Forthnet για την αναχρηματοδότηση των δανειακών της υποχρεώσεων, όπως αναφέρει και στα οικονομικά αποτελέσματα για το 2012 που ανακοίνωσε στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ). Η εταιρεία κάνει λόγο για έναρξη διαδικασιών με σκοπό «την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της μητρικής Forthnet AE», στην οποία οι ξένοι μέτοχοί της (Forgendo Limited και Cyrte Investments) δεν προχωρούν εδώ και τουλάχιστον ένα έτος.

Όπως αναφέρεται στην ετήσια οικονομική έκθεση, «η Διοίκηση του Ομίλου βρίσκεται σε συζητήσεις με τις δανείστριες τράπεζες ώστε να ληφθεί κατάλληλη και αμοιβαία αποδεκτή παρέκκλιση (waiver) από την παραβίαση ορισμένων συμβατικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τα Ομολογιακά Δάνεια του Ομίλου».

«Αδυναμία συμφωνίας σε κατάλληλη και αμοιβαία αποδεκτή παρέκκλιση (waiver) μεταξύ της Διοίκησης και των δανειστριών τραπεζών ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ομαλή συνέχιση της δραστηριότητας του Ομίλου και της Εταιρείας» σημειώνεται.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, η εταιρεία «έχει ξεκινήσει συζητήσεις με τις κοινοπραξίες των δανειστριών τραπεζών με σκοπό την αναχρηματοδότηση των δανείων του Ομίλου» και «σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθούν επιτυχώς ή εάν επιτευχθούν μερικώς οι ενέργειες για την κάλυψη τρεχουσών αναγκών του Ομίλου σε κεφάλαιο κίνησης, ενδέχεται να υπάρξουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και τις προοπτικές του Ομίλου».

Παράλληλα, όπως υπογραμμίζεται, «ο Όμιλος για την εξεύρεση κεφαλαίων που θα καλύψουν τις ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης τους επόμενους 12 μήνες, αποφάσισε και υλοποιεί για την εταιρεία Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με σκοπό την άντληση ποσού έως €30,2 εκατ.».

Κίνδυνοι από την αγορά και την οικονομία

Όμως οι κίνδυνοι δεν τελειώνουν εκεί. Η πρόσφατη οικονομική κρίση, αναφέρει η εταιρεία, «μπορεί να επιδράσει αρνητικά τόσο στη δυνατότητα του Ομίλου να αντλήσει κεφάλαια, είτε μέσω δανεισμού είτε μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, όσο και στο κόστος δανεισμού του».

Το ίδιο και «η αβεβαιότητα που απορρέει από την ελληνική δημοσιονομική κρίση», αφού «έχει και είναι πιθανό να συνεχίσει να έχει αρνητική επίδραση στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στα λειτουργικά αποτελέσματα και στην οικονομική κατάσταση του Ομίλου».

Μάλιστα, όπως σημειώνεται, οι «μεταβολές στην καταναλωτική συμπεριφορά λόγω της ύφεσης, της εφαρμογής της πολιτικής λιτότητας από την ελληνική κυβέρνηση, της αυξανόμενης ανεργίας θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη ζήτηση των προϊόντων και υπηρεσιών του Ομίλου επιδρώντας δυσμενώς στη δραστηριότητα, στη χρηματοοικονομική κατάσταση, στα αποτελέσματα και στις προοπτικές του Ομίλου».

Προβλήματα όμως εντοπίζονται και στη λειτουργία της αγοράς. «Τα έσοδα και η κερδοφορία του Ομίλου εξαρτώνται από το βαθμό διείσδυσης της ευρυζωνικότητας σε συνδυασμό με τη διαρκή αύξηση της ζήτησης για ευρυζωνικές υπηρεσίες», η οποία όμως, όπως σημειώνεται στην έκθεση, «είναι πιθανό να μην αυξηθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις, γεγονός που μπορεί να έχει ουσιώδη δυσμενή αντίκτυπο στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στην οικονομική κατάσταση, στα λειτουργικά αποτελέσματα και στις προοπτικές της Forthnet και του Ομίλου».

Μάλιστα, επισημαίνεται, «ο έντονος ανταγωνισμός στην αγορά τηλεπικοινωνιών και συνδρομητικής τηλεόρασης στην Ελλάδα ενδέχεται να έχει δυσμενή αντίκτυπο στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στην οικονομική κατάσταση και στα λειτουργικά αποτελέσματα του Ομίλου».

«Ο τομέας της παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών είναι υψηλής έντασης κεφαλαίου και υπόκειται σε γρήγορες και σημαντικές τεχνολογικές αλλαγές. Τυχόν αδυναμία του Ομίλου να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις τεχνολογικές αλλαγές μπορεί να έχει ουσιώδη δυσμενή αντίκτυπο στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στην οικονομική κατάσταση και στα λειτουργικά αποτελέσματά του» σημειώνεται.

«Οι ανωτέρω συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη σημαντικής αβεβαιότητας σχετικά με τη δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας του Ομίλου και της Εταιρείας» γράφουν στην έκθεση οι ορκωτοί ελεγκτές.

Η στρατηγική για το 2013

«Ο Όμιλος θα επικεντρώσει το ενδιαφέρον του στην ανάπτυξη της συνδρομητικής του βάσης, μέσω "στόχευσης" πελατών μεγαλύτερης αξίας, ακολουθώντας στρατηγική με έμφαση στην αξία των υπηρεσιών παρά στη μειωμένη ή επιθετική τιμή» σημειώνεται στην έκθεση και επισημαίνεται ότι θα επίκειται επέκταση στην «παροχή των επιτυχημένων συνδυασμένων εμπορικών προτάσεων που περιλαμβάνουν υπηρεσίες internet, τηλεφωνίας και συνδρομητικής τηλεόρασης».

Σε σχέση με τους οικιακούς πελάτες, η Forthnet «θα επικεντρώσει το ενδιαφέρον στη διακράτηση του υφιστάμενου πελατολογίου μέσω ενεργειών που θα στοχεύσουν στις εξατομικευμένες ανάγκες του κάθε πελάτη».

«Παράλληλα», αναφέρεται, «θα συνεχιστεί η ανάπτυξη της συνδρομητικής βάσης διαθέτοντας ποιοτικές υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες της ελληνικής οικογένειας για επικοινωνία και ψυχαγωγία στο σπίτι», όπως:

- «το λανσάρισμα υπηρεσιών 3play» και «θα συνεχιστεί με την ίδια ένταση η παροχή συνδυασμένων εμπορικών προτάσεων»,

- η «αντικατάσταση του παλαιότερου εξοπλισμού STB», η οποία «θα επιτρέψει σε ολόκληρη την πελατειακή βάση να αποκτήσει πρόσβαση σε HD και 3D περιεχόμενο»,

- και η αξιοποίηση των καταστημάτων Forthnet.

Παράλληλα, θα επιδιωχθεί «περαιτέρω εκμετάλλευση των ιδιόκτητων υποδομών, μεταφέροντας συστηματικά πελατολόγιο από κυκλώματα τρίτων παρόχων στο ιδιόκτητο δίκτυο, με στόχο την περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους», με έμφαση στην προσέγγιση της αγοράς μικρομεσαίων επιχειρήσεων καθώς και wholesale και εντατικοποίηση προσπαθειών «προώθησης συνδυαστικών υπηρεσιών εστιασμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες της επιχείρησης».

Σε σχέση με τις επενδύσεις, προβλέπεται επέκταση του ιδιόκτητου δικτύου οπτικών ινών κατά 120 χλμ. αλλά και του πανελλαδικού δικτύου συνεγκαταστάσεων, αναβάθμιση των διεθνών διασυνδέσεων Internet, εκμοντερνισμός του δικτύου τηλεφωνίας, ολοκλήρωση κατασκευής νέου data center στη Θεσσαλονίκη, δημιουργία υποδομών για υπηρεσίες cloud και ενεργοποίηση της διαδικτυακής πλατφόρμας webTV «για την υποστήριξη των υπηρεσιών μετάδοσης περιεχομένου μέσω web», όπως αναφέρεται.

Επίσης, «θα συνεχιστούν οι πρωτοβουλίες μείωσης του λειτουργικού κόστους με έμφαση στη βελτιστοποίηση των λειτουργιών και τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας των υφιστάμενων υποδομών και εν γένει περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου» σημειώνεται.

Η επιθετική πολιτική έφερε συνδρομητές και θετικά EBITDA

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας έφτασε το 2012 τα 408 εκατ. ευρώ αντί 415 εκατ. ευρώ πέρυσι, μειωμένος ελαφρώς κατά 1,8%.

Τα EBITDA ήταν θετικά, στα 17 εκατ. ευρώ, αντί -52 εκατ. ευρώ το 2011, δηλαδή κατεγράφη αύξηση κατά 133,8%.

Ωστόσο, μετά από φόρους κατέγραψε υψηλές ζημίες 100 εκατ. ευρώ, ενώ το σύνολο των υποχρεώσεών του ομίλου προσεγγίζει τα 700 εκατ. ευρώ.

Εξ αυτών 333 εκατ. ευρώ αποτελούν βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις, 225 εκατ. ευρώ βραχυπρόθεσμες λοιπές υποχρεώσεις, ενώ 140 εκατ. ευρώ προβλέψεις και λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.

Η επιθετική πολιτική της εταιρείας έφερε αύξηση κατά 20% των νοικοκυριών με συνδυαστικές υπηρεσίες, καθώς ανήλθαν σε 162.242 αντί 134.505 το 2011.

Οι broadband συνδρομητές αυξήθηκαν σε 564.982 αντί 528.350, επετεύχθη άνοδος κατά 69%, ενώ οι συνδρομητές payTv προσεγγίζουν τις 400.000 και αυξήθηκαν κατά 1,5%.

Συνολικά, το μερίδιο αγοράς στην LLU μειώθηκε στο 28,6% αντί 30% που είχε η Forthnet το 2011.      

Κλήσεις προς κινητά σε τιμές σταθερού

Επίσης, η εταιρεία αναφέρεται στο λανσάρισμα «της νέας γενιάς τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών Forthnet Απεριόριστα που δίνουν πλέον μια νέα δυναμική στη σταθερή τηλεφωνία, καθώς ο καταναλωτής μπορεί να μιλήσει απεριόριστα προς όλα τα κινητά, με κόστος πολλαπλάσια χαμηλότερο από τις μέχρι τώρα χρεώσεις των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας».

«Η εταιρεία με την κίνηση αυτή εισέρχεται έμμεσα αλλά πλέον ανταγωνιστικά σε μία νέα για αυτήν αγορά, αυτή των κλήσεων προς κινητά τηλέφωνα, διεκδικώντας μερίδιο αγοράς με τελικό στόχο την αντιστροφή της μέχρι τώρα μείωσης -λόγω κρίσης και ανταγωνισμού- του μέσου μηνιαίου εσόδου ανά συνδρομητή» σημειώνει.

Επίσης, όπως λέει, «επενδύει στην αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών της και θα ολοκληρώσει μέσα στο 2013 την αντικατάσταση των αποκωδικοποιητών συνδρομητικής τηλεόρασης παλαιάς τεχνολογίας MPEG2 με αποκωδικοποιητές τελευταίας τεχνολογίας MPEG4, σε όλους τους συνδρομητές Nova», κίνηση που θα φέρει και High Definition και 3D για όλους και την αξιοποίηση νέων εμπορικών και οικονομικών δυνατοτήτων.

«Το 2012 -ένα έτος βαθιάς κρίσης για την ελληνική οικονομία και αυξημένου ανταγωνισμού σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησής μας- έκλεισε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την εταιρεία μας. Υλοποιήσαμε τους στόχους και τη στρατηγική μας. Ολοκληρώσαμε την οργανική μας αναδιάρθρωση, βελτιώσαμε τη ρευστότητα μας και παράλληλα επαναπροσδιορίσαμε την εμπορική μας πολιτική με έμφαση στις συνδυαστικές υπηρεσίες. Το 2013 συνεχίζουμε αποφασιστικά να αυξάνουμε την ανταγωνιστικότητά μας και δημιουργούμε ένα νέο πεδίο εξελίξεων στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και στις συνδυαστικές υπηρεσίες» δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Forthnet κ. Πάνος Παπαδόπουλος.No comments: