Pages

23 September 2013

BEREC - Ο Ευρωπαϊκός Ρυθμιστής απορρίπτει τη πρόταση της ενιαίας αγοράς (Single Market Proposal)

Άρθρο του Ανδρέα Αναστασόπουλου - Ο BEREC, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός που εκπροσωπεί τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές Τηλεπικοινωνιών (όπως η ΕΕΤΤ, AGCOM, ARCEP, OFCOM ecc) δημοσίευσε μια αρνητική δήλωση στην πρόταση της Ενιαίας Αγοράς που ανακοινώθηκε από τη DG Connect και την Επίτροπο Neelie Kroes στις 11 Σεπτεμβρίου. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη σχετικά με την πρόταση και τις παραδοχές στις οποίες βασίζεται, καθώς και τη διαδικασία που ακολουθείται από την Επιτροπή. 

Στην ανακοίνωση εκφράζεται η ανησυχία του Berec για το γεγονός ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αντιπροσωπεύει σημαντική αλλαγή στη μέχρι τώρα προσέγγιση σε νομικό και ρυθμιστικό επίπεδο, και υιοθέτησή της δυνατό να υποσκάψει τις επιτυχίες που έχουν σημειωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα καταναλωτών, ανταγωνισμού και επενδύσεων, ενώ παράλληλα να επιφέρει πλήγμα στη νομική βεβαιότητα που πρέπει να χαρακτηρίζει το ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς.

Ενώ ο BEREC επιβεβαιώνει την υποστήριξη στο γενικό στόχο της Επιτροπής ως προς την προώθηση της ενιαίας αγοράς και την αύξηση των επενδύσεων στον τομέα αυτό, εγείρονται τα εξής αρνητικά σχόλια:

Γιατί τόση βιασύνη;
Ο BEREC ανησυχεί διότι ο προτεινόμενος κανονισμός που προωθήθηκε μέσω του ευρωπαϊκού νομοθέτη χωρίς την κατάλληλη εξήγηση και πλήρης διερεύνηση των δυνατοτήτων της (σίγουρα, η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς αποτελεί ορόσημο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα άξιζε μια σωστή πρωτοβουλία κατά την έναρξη της θητείας της Επιτροπής, το 2010, αντί για μια βεβιασμένη πρωτοβουλία το 2013. Είναι κρίμα που μία τόσο σημαντική πρόταση έχει διατυπωθεί τόσο βιαστικά στο τέλος της εντολής μετά από 5 χρόνια και με τόσο πολύ μικρή πιθανότητα και χρόνο για να πετύχει).

Ο BEREC ανησυχεί για την αλλαγή του ευρωπαϊκού πλαισίου από ένα προ-ανταγωνιστικό μοντέλο στο νέο πρότυπο ενοποίησης. (Σημειώνουμε ότι ο BEREC έχει μία έντονη κριτική στάση εναντίον των προσπαθειών της Επιτρόπου Kroes να αναθεωρήσει ριζικά το πλαίσιο του 2009 με τη βοήθεια μιας απλής σύστασης που ανακοίνωσε τον Ιούλιο του 2012 και τελικά εγκρίθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου (όπου περιλαμβάνεται στο πακέτου της ενιαίας αγοράς). Λόγω της πίεσης από τον BEREC, η πρόταση έχει οριστικά τροποποιηθεί ουσιωδώς. Ωστόσο, παραμένει το γεγονός ότι, ενώ οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θέλουν να προστατεύσουν τον ανταγωνισμό σε εθνικό επίπεδο, σε αντίθεση η Επίτροπος Kroes φαίνεται ανένδοτη στο να κάνει πίσω σε αντάλλαγμα της μεγαλύτερης ενοποίησης της Ευρωπαϊκής αγοράς. Ωστόσο, ακόμη και εντός των γραφείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό το θέμα, φαίνεται αμφιλεγόμενο, διότι ο Επίτροπος Almunia (αρμόδιος για τον ανταγωνισμό) έχει δηλώσει σε πολλές περιπτώσεις ότι η ενοποίηση πρέπει να γίνεται με πανευρωπαϊκή βάση και όχι σε εθνική.

Ο BEREC ανησυχεί ότι το κανονιστικό σχέδιο θα έθετε σε κίνδυνο την ακεραιότητα του πλαισίου της ΕΕ και τα επιτεύγματά της, όσον αφορά τις επενδύσεις, τον ανταγωνισμό και το όφελος των καταναλωτών. Ο BEREC αμφισβητεί ακόμη και τις υποθέσεις εργασίας της Επιτροπής όσον αφορά την κατάσταση του τομέα των τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές δεν συμμερίζονται το ζοφερό όραμα που προτείνεται από τις Βρυξέλλες. Ως εκ τούτου, η πρόταση κινδυνεύει να υπονομεύσει την ασφάλεια δικαίου, σε αντίθεση με τους στόχους της Επιτροπής για τη δημιουργία ενός προβλέψιμου ρυθμιστικού περιβάλλοντος (να σημειώσουμε ότι  υποθέσεις εργασίας της Επιτροπής είναι αμφιλεγόμενες επειδή σύγκριση της ΕΕ με άλλες περιοχές όπως η ΗΠΑ και η Κίνα είναι συχνά μια αυθαίρετη υπόθεση που. Η Ευρώπη εξακολουθεί να είναι ένα παζλ αγορών και κάποιες από αυτές έχουν πολύ καλύτερες επιδόσεις από τις ΗΠΑ, τη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία. Ο αριθμός των παρόχων στην ΕΕ είναι συνέπεια του εν λόγω κατακερματισμού και όχι διότι υπάρχει ένας υπερβολικά μεγάλος αριθμός παικτών. Σε κάθε εθνική αγορά οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να επωφεληθούν από το πολύ 3 ή 4 παρόχους κινητής τηλεφωνίας και από ένα ισοδύναμο ποσό παρόχων σταθερής τηλεφωνίας, λιγότερο από ότι σε άλλες αγορές εκτός Ευρώπης).

Ο BEREC ανησυχεί ότι η πρόταση αντιπροσωπεύει μια σημαντική μετατόπιση στην ισορροπία δυνάμεων μεταξύ της Επιτροπής, των κρατών μελών και των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, συγκέντρωση αρμοδιοτήτων σε κοινοτικό επίπεδο. Οι προτάσεις αυτές ενδέχεται να υπονομεύσουν την ικανότητα των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, ατομικά είτε συλλογικά, να λάβουν τις κατάλληλες και αναλογικά ρυθμιστικές δράσεις σε όλες τις σχετικές αγορές (να σημειώσουμε ότι η ένταση μεταξύ κεντρικής και τοπικής εξουσίας είναι ένα déjà vu στην Ευρώπη (ακόμη και η Viviane Reding παραιτήθηκε το 2008 στο όνειρο μιας ευρωπαϊκής ρυθμιστικής αρχής). O BEREC έφερε αντιρρήσεις στο στόχο της Επιτροπής να παγώσει την τιμή του δικτύου πρόσβασης στην Ευρώπη, πέρα από τη θέσπιση μιας κοινής μεθοδολογίας: σύμφωνα με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, τα κόστη αυτά πρέπει να αξιολογούνται βάσει των εθνικών συνθηκών και δεν μπορούν να αποφασίζονται στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με τον BEREC, αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία δεν προωθήθηκε σε δημόσια διαβούλευση, και ως εκ τούτου δεν επωφελήθηκε από την άποψη των καταναλωτών, της βιομηχανίας και των εθνικών ρυθμιστικών αρχών. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει το βαθμό στον οποίο οι προτάσεις της θα μπορούσαν να φτάσουν τους δηλωμένους στόχους της ή το βαθμό στον οποίο είναι πρακτικά εφικτό ή αποτελεσματικό ή μπορεί να έχει διαφορετικές απρόβλεπτες συνέπειες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ωστόσο, η Επιτροπή θεωρεί ότι η πρόταση προηγήθηκε από διάφορα είδη επαφών και διαβουλεύσεων σε διάφορα επίπεδα και για διαφορετικά πεδία, και ως εκ τούτου η διαβούλευση δεν χρειαζόταν πια.
Από αυτή την άποψη, η εύκολη διαθεσιμότητα διαρροών που διαδόθηκαν κατά τη διάρκεια της διυπηρεσιακής φάση δείχνει ότι η Επιτροπή διευκόλυνε τη διάδοση πληροφοριών, προκειμένου να αντισταθμίσει την απουσία δημόσιας διαβούλευσης και οι "ενδιαφερόμενοι" να γνωρίζουν καλά σχετικά με τη μεταρρύθμιση. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί αυτές οι διαρροές δεν έχουν τίποτα να κάνουν με μια δημόσια διαβούλευση. Ο λόγος που μια σωστή δημόσια διαβούλευση έχει παραλειφθεί είναι βασικά το χρονοδιάγραμμα. Η Επίτροπος Kroes θέλει η μεταρρύθμιση να είναι σαφώς επί της οδού κατά το τελευταίο μέρος της θητείας της, προκειμένου να είναι σε θέση να κερδίσει πολιτικό μέρισμα.
--------------
Ο BEREC δεν λέει ρητά τίποτα για τα ευαίσθητα κεφάλαια της πρότασης όσον αφορά την κατανομή του ραδιοφάσματος, την ουδετερότητα και τη διεθνή περιαγωγή. Ο BEREC συμμερίζεται κάποιες γενικές ιδέες της Επιτροπής, αλλά έχει επιφυλάξεις σχετικά με τις λεπτομέρειες των συγκεκριμένων προτεινόμενων μέτρων. Προς το παρόν, όμως, είναι πολύ νωρίς για να δείξει όλα τα χαρτιά του.

Η δήλωση του BEREC είναι ένα πολύ κακό σημάδι για την Επιτροπή, υπό το πρίσμα του Ευρωπαϊκού τηλεπικοινωνιών Συμβουλίου που έχει προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο (24 και 25 στις Βρυξέλλες) επειδή η θέση των εθνικών ρυθμιστικών αρχών αντικατοπτρίζει ευρύτερες επιφυλάξεις των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων σχετικά με την πρόταση της Ενιαία αγοράς.

Ο Berec, στην ίδια ανακοίνωση, δεσμεύεται να λειτουργήσει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του με τρόπο που να συνδράμει το έργο της Ευρωβουλής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας που θα ακολουθήσει την κατάθεση της πρότασης εκ μέρους της Επιτροπής.

Ο BEREC θα πραγματοποιηθεί ένα workshop για την Πρόταση της Ενιαίας Αγοράς (Single Market Proposal) στις 25 Σεπτεμβρίου στη Ρίγα (πρωτεύουσα της Λεττονίας).No comments: