Pages

27 February 2014

H Ελληνική Προεδρία πέτυχε συμφωνία για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά.

Στόχος της πρότασης της Ελληνικής Προεδρίας, με τον συντονισμό του Γ.Γ Επικοινωνιών κ. Μενέλαου Δασκαλάκη, είναι να ενισχυθεί η ισχύουσα νομοθεσία και να επεκταθεί ώστε να καλύπτει την αμοιβαία αναγνώριση και αποδοχή σε επίπεδο ΕΕ των κοινοποιημένων συστημάτων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, της ηλεκτρονικής επαλήθευσης της ταυτότητας, των ηλεκτρονικών υπογραφών και συναφών υπηρεσιών εμπιστοσύνης στις συναλλαγές, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία της ενιαίαςψηφιακής αγοράς και τον «οδικό χάρτη» της Ε. Ένωσης για την σταθερότητα και την Ανάπτυξη. 
Επιδίωξη είναι να καταστεί δυνατή η ασφαλής και απρόσκοπτη ηλεκτρονική αλληλεπίδραση μεταξύ των επιχειρήσεων, των πολιτών και των δημόσιων αρχών, αυξάνοντας έτσι την αποτελεσματικότητα των δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών, του ηλ-επιχειρείν και του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η πρόταση - πρωτοβουλία καλύπτει τα παρακάτω βασικά πεδία:
  • ηλεκτρονικές σφραγίδες.
  • ηλεκτρονική χρονοσφράγιση
  • αποδοχή ηλεκτρονικών εγγράφων
  • υπηρεσίες ηλεκτρονικής παράδοσης δεδομένων
  • πιστοποίηση γνησιότητας ιστοτόπων
Ποιά είναι τα επιδιωκόμενα οφέλη
Οι πολίτες, οι επιχειρήσεις και οι διοικήσεις θα μπορούν να ωφελούνται από την αμοιβαία αναγνώριση και αποδοχή της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, της ηλεκτρονικής επαλήθευσης της ταυτότητας, των ηλεκτρονικών υπογραφών και τις συναφείς υπηρεσίες εμπιστοσύνης σε διασυνοριακό επίπεδο, εφόσον απαιτείται για την πρόσβαση και την ολοκλήρωση ηλεκτρονικών διαδικασιών ή συναλλαγών.
Ο προτεινόμενος κανονισμός εξασφαλίζει ίσους όρους ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες εμπιστοσύνης εκεί όπου οι διαφορές που υφίστανται σήμερα στις εθνικές νομοθεσίες συχνά οδηγούν σε νομική αβεβαιότητα και πρόσθετο φορτίο. Αυξάνεται σημαντικά η νομική βεβαιότητα μέσω σαφών υποχρεώσεων αποδοχής των αναγνωρισμένων υπηρεσιών εμπιστοσύνης από τα κράτη μέλη, πράγμα που παρέχει πρόσθετο κίνητρο για την επέκταση των επιχειρήσεων στο εξωτερικό. Παραδείγματος χάρη, μια εταιρία θα μπορεί να συμμετέχει ηλεκτρονικά σε μια δημόσια διακήρυξη διαγωνισμού την οποία δημοσιεύει η διοίκηση άλλου κράτους μέλους χωρίς να αποκλείεται η ηλεκτρονική υπογραφή της εξαιτίας ειδικών εθνικών απαιτήσεων και προβλημάτων διαλειτουργικότητας. 
Παρόμοια, μια εταιρία θα έχει την ευκαιρία να υπογράφει ηλεκτρονικά συμβάσεις με κάποιον αντισυμβαλλόμενο που εδρεύει σε άλλο κράτος μέλος χωρίς να φοβάται για την ύπαρξη διαφορετικών νομικών απαιτήσεων περί υπηρεσιών εμπιστοσύνης, όπως ηλεκτρονικών σφραγίδων, ηλεκτρονικών εγγράφων ή χρονοσφραγίδων. Τελικά, θα μπορεί να παραδίδεται κοινοποίηση γεγονότος που συνιστά αθέτηση υποχρέωσης από το ένα κράτος μέλος στο άλλο με τη βεβαιότητα ότι η εν λόγω κοινοποίηση θα είναι νομικά έγκυρη και στα δύο κράτη μέλη. Επίσης, το εμπόριο θα είναι πιο αξιόπιστο, όταν οι αγοραστές θα έχουν τα μέσα για να βεβαιωθούν ότι έχουν επισκεφθεί πράγματι τον ιστότοπο του εμπόρου της επιλογής τους και όχι κάποιο πλαστό ιστότοπο.
Τα αμοιβαίως αναγνωρισμένα μέσα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και οι ευρέως αποδεκτές ηλεκτρονικές υπογραφές θα διασφαλίσουν τη διασυνοριακή παροχή πολυάριθμων υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά και θα δώσουν στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να επεκτείνονται σε διασυνοριακό επίπεδο χωρίς να αντιμετωπίζουν εμπόδια στις αλληλεπιδράσεις τους με δημόσιες αρχές. 
Στην πράξη αυτό συνεπάγεται σημαντικές βελτιώσεις ως προς την αποδοτικότητα τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους πολίτες κατά τη συμμόρφωση με τις διοικητικές διατυπώσεις. Παραδείγματος χάρη, ένας φοιτητής θα μπορεί να εγγραφεί ηλεκτρονικά σε κάποιο πανεπιστήμιο του εξωτερικού, ένας πολίτης θα μπορεί να υποβάλει δήλωση φόρου επιγραμμικά σε άλλο κράτος μέλος ή ένας ασθενείς θα μπορεί να έχει επιγραμμική πρόσβαση στα σχετικά με την υγεία του δεδομένα. 
Εάν δεν υπάρχουν τέτοια αμοιβαίως αποδεκτά αναγνωρισμένα μέσα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, ο γιατρός δεν θα μπορεί να έχει πρόσβαση στα απαραίτητα για τη νοσηλεία ιατρικά δεδομένα του/της ασθενούς και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να επαναληφθούν οι ιατρικές και εργαστηριακές εξετάσεις που έχει ήδη κάνει ο ασθενής.
Για την εν λόγω πρωτοβουλία έχουν πραγματοποιηθεί τρείς γύροι συνομιλιών, ο τελευταίος των οποίων έγινε στις 28 Ιανουαρίου 2014. Η ελληνική Προεδρία συνεχίζει την εξέταση των εκκρεμών θεμάτων που παρέλαβε από την προκάτοχό της Προεδρία της Λιθουανίας, με στόχο να παρουσιάσει άμεσα συμβιβαστικές προτάσεις στα αρμόδια όργανα του Συμβουλίου και να λάβει από το COREPER σχετική εντολή διαπραγμάτευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έτσι ώστε να καταλήξουμε σε μία κοινή συμφωνία μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2014 και πάντως πριν από τη λήξη της Κοινοβουλευτικής περιόδου.No comments: