Pages

31 March 2014

Σε δημόσια διαβούλευση η Στρατηγική για την Ψηφιακή Ανάπτυξη.

Δημόσιες επενδύσεις ύψους 1,7 δισ. ευρώ στους τομείς Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΤΠΕ) για την επταετία 2014 – 2020 προβλέπει η Στρατηγική για την Ψηφιακή Ανάπτυξη της χώρας. Η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών έθεσε σε δημόσια διαβούλευση τη Στρατηγική για την Ψηφιακή Ανάπτυξη στην οποία σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός του 1,7 δισ. ευρώ αφορά επενδύσεις σε επτά τομείς παρέμβασης με στόχο ως το 2021 να έχουν επιτευχθεί οι πέντε στρατηγικοί στόχοι που έχουν τεθεί και είναι οι εξής:
1. Γνήσια πρόσβαση σε προηγμένες ψηφιακές υποδομές
2. Επιχειρηματικότητα, ανταγωνιστική στο διεθνές ψηφιακό περιβάλλον.
3. Έξυπνη λειτουργία και διασύνδεση του κράτους
4. Ψηφιακή συνοχή για τις κοινωνικές προκλήσεις
5. Έξυπνα βιώσιμο οικοσύστημα για καλύτερη ποιότητα ζωής
Υποστηρίζοντας την ανάγκη να συνεχίσουν οι επενδύσεις τους τομείς των Τηλεπικοινωνιών και της Πληροφορικής από την Ελλάδα, η οποία υστερεί σημαντικά στις επιδόσεις της συγκρινόμενη με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο κείμενο της στρατηγικής επισημαίνεται ότι πρόσφατη έρευνα σε 33 χώρες του ΟΟΣΑ κατέληξε στο συμπέρασμα πως ο διπλασιασμός της ταχύτητας των ευρυζωνικών συνδέσεων αυξάνει κατά 0,3% το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν.
Επιπλέον έτερη μελέτη της McKinsey & Co εκτιμά ότι αύξηση της τάξης του 10% στην ευρυζωνική διείσδυση οδηγεί σε αύξηση του ΑΕΠ μιας χώρας έως 1,4%. Παράλληλα μελέτες του ΟΟΣΑ καταδεικνύουν ότι 10% αύξηση στις επενδύσεις σε ευρυζωνικές υποδομές οδηγεί άμεσα σε περίπου 1,5% αύξηση του ΑΕΠ και 1,5% σε κέρδη από αύξηση της αποδοτικότητας απασχόλησης.
Πτώση για τηλεπικοινωνίες – Άνοδος για πληροφορική
Όπως επισημαίνεται οι τομείς των ΤΠΕ έχουν υποστεί σημαντικές συνέπειες από την γενικότερη οικονομική κρίση που διανύει η Ελλάδα, με αποτέλεσμα να καταγράφεται αύξηση της ανεργίας στους δύο κλάδους που φαίνεται να έχουν επανέλθει στα μεγέθη της περιόδου 2003 – 2004.
Ειδικότερα τονίζεται σύμφωνα με το European Information Technology Observatory (EITO) το σύνολο της αξίας της ελληνικής αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, έφτασε το 2013 τα 5,844 δισ. ευρώ, με απώλειες 3,4%. Από το σύνολο αυτό, τα 1,331 δισ. ευρώ αντιστοιχούν στην αξία της αγοράς πληροφορικής, η οποία κατέγραψε μείωση 2,7%. Το σύνολο της αξίας της αγοράς τηλεπικοινωνιώνυπολογίζεται στα 4,513 δισ. ευρώ, με μείωση 3,6%.
Το ΕΙΤΟ προβλέπει περαιτέρω υποχώρηση το τρέχον έτος, αλλά με τον κλάδο της πληροφορικής να διαφοροποιείται καταγράφοντας αύξηση, ενώ ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών αναμένεται να κινηθεί και πάλι πτωτικά. Ειδικότερα σύμφωνα με τις προβλέψεις για το 2014, το σύνολο της αξίας της αγοράς ΤΠΕ αναμένεται να φτάσει τα 5,724 δισ. ευρώ, με συνολική μείωση 2,1%. Όμως από το σύνολο αυτό, τα 1,382 δισ. ευρώ αντιστοιχούν στην αξία της αγοράς πληροφορικής, η οποία εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει αύξηση 3,9% για πρώτη φορά μετά από πέντε χρόνια. Το σύνολο της αξίας της αγοράς τηλεπικοινωνιών υπολογίζεται ότι θα διαμορφωθεί στα 4,341 δισ. ευρώ, με μείωση 3,8%.
Επτά κρίσιμοι τομείς παρέμβασης
Για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων που τίθενται για την ψηφιακή ανάπτυξη της χώρας το υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων επισημαίνει ότι θα πρέπει η προσπάθεια να επικεντρωθεί σε επτά τομείς παρέμβασης οι οποίοι εως σήμερα δεν ανήκαν στις προτεραιότητες και αποτελούν σημαντικές αδυναμίες αλλά μπορούν να αποτελέσουν την ανατροπή των παραδοσιακών μορφών παραγωγής και διοίκησης ως εξής:
Ανοιχτά δεδομένα (Open data): αφορά σε δημόσια ανοικτά δεδομένα δηλαδή σε δεδομένα ή σύνολα δεδομένων που αφορούν το συλλογικό γίγνεσθαι και για τα οποία υφίσταται μια συνειδητή και συνεπής πολιτική η οποία επιτρέπει την ελεύθερη διάθεση και επαναχρησιμοποίηση τους. Το άνοιγμα των δεδομένων συμβάλλει στην επίτευξη τουλάχιστον τριών διαφορετικών στόχων: (α) στην διαφάνεια της διοίκησης και την ενίσχυση της δημοκρατικής συμμετοχής , (β) στην ενίσχυση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της γνώσης , και (γ) στην καλύτερη λειτουργία της ίδιας της διοίκησης.
Διαλειτουργικότητα (interoperability): Η χώρα μας έχει έως σήμερα ολοκληρώσει αρκετά ηλεκτρονικά συστήματα που παρέχουν διάφορες υπηρεσίες στους πολίτες – η δημόσια διοίκηση όμως είναι περισσότερο επικεντρωμένη στην ολοκλήρωση αυτών των συστημάτων ως αυτόνομες οντότητες και δεν δίνει την απαραίτητη σημασία στην διαλειτουργικότητά τους, η οποία είναι επιτακτική για τη βελτίωση του παραγωγικού μοντέλου της δημόσιας διοίκησης και την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων (ενιαία σημεία πρόσβασης).
Έξυπνες εφαρμογές και υπηρεσίες (Smart applications and services): εφαρμογές και υπηρεσίες που παρέχονται με εκτεταμένη χρήση ΤΠΕ και μπορούν να επηρεάσουν οποιονδήποτε τομέα της κοινωνικής και οικονομικής ζωής ανεπτυγμένες με σύγχρονα εργαλεία που αξιοποιούν το Cloud και παρέχουν πρόσβαση από κάθε κανάλι.
Προσβασιμότητα (Access): Η ηλεκτρονική πρόσβαση και προσβασιμότητα καθορίζει τις πρωτοβουλίες με τις οποίες θα εξασφαλισθεί για όλους τους πολίτες πρόσβαση στις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών με την άρση των τεχνικών, νομικών, ή άλλων φραγμών στους οποίους μπορεί να προσκρούει η χρήση υπηρεσιών που συνδέονται με τις ΤΠΕ.
Επίτευξη κρίσιμης μάζας (critical mass): αφορά στην ενίσχυση της ψηφιακής επιχειρηματικότητας και εξωστρέφειας με σκοπό τη δημιουργία της απαιτούμενης προσφορά αλλά και την ενίσχυση της ζήτησης.
Ψηφιακές Δεξιότητες (Digital skills): Εξοικείωση των πληθυσμιακών ομάδων – στόχων (target groups) με δυνατότητες ψηφιακής χρήσης προϊόντων και υπηρεσιών αλλά και δημιουργία ζήτησης μέσω ενίσχυσης ομάδων και μείωσης του ψηφιακού χάσματος. Έμφαση στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και στην αναβάθμιση των εξειδικευμένων δεξιοτήτων των επαγγελματιών/επιστημόνων ΤΠΕ
IT διακυβέρνηση & αλλαγή: Τα έργα πληροφορικής απαιτούν συνεχή διαχείριση της ανθρώπινης αλλαγής (διεργασιών και μορφών) και ευθυγράμμιση με τους κύριους στόχους καθώς και ενσωματωμένες κοινές αρχές σχεδιασμού σε έργα κάθε κλίμακας ώστε να μην υπάρχουν αποσπασματικές νησίδες. Η μεθοδολογία διοίκησης υλοποίησης, οι αρχές και κανόνες, οι σύγχρονες μέθοδες διοίκησης κλιμακούμενων έργων ανάλογα με το business case με σκοπό τη διασφάλιση συνεργιών και πραγματικό όφελος συγκεκριμένες επιχειρησιακές αλλαγές.No comments: