Pages

15 April 2014

EU: Νέα μελέτη της Επιτροπής εντοπίζει τους σημαντικότερους κόμβους των ΤΠΕ της Ευρώπης

Εάν αναρωτιέστε τι είναι αυτό που καθιστά έναν τόπο νευραλγικό σημείο για τις ΤΠΕ, ρίξτε μια ματιά στο Μόναχο, το Λονδίνο, το Παρίσι ή μικρότερες πόλεις όπως το Darmstadt που σημειώνονται στον νέο ενωσιακό Άτλαντα των νευραλγικών σημείων για τις ΤΠΕ [ EU Atlas of ICT hotspots ] . Ο Άτλας αυτός δείχνει πού ανθίζουν οι ψηφιακές τεχνολογίες και εξετάζει τους παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτή την επιτυχία. Στην Ευρώπη, η πλειονότητα των δραστηριοτήτων στον τομέα των ΤΠΕ ασκείται σε 34 περιφέρειες σε 12 χώρες (που αναφέρονται στο παράρτημα). Βασικά στοιχεία για την επιτυχία ήταν, μεταξύ άλλων, η πρόσβαση στα κορυφαία πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, καθώς και οι δυνατότητες χρηματοδότησης, όπως είναι τα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου.

Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής @NeelieKroesEU δήλωσε: «Αυτό αποδεικνύει ότι η ψηφιακή επιτυχία εξαρτάται από την επενδυτική προθυμία, τη διαθεσιμότητα για καινοτομίες και σχεδιασμό. Η Ευρώπη πρέπει να οικοδομήσει αυτές τις αξίες σήμερα, ώστε να καταλάβει ηγετική θέση παγκοσμίως στην τεχνολογία».

Κατάταξη σε κατηγορία

Πτυχιούχοι Πληροφορικής: στο Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκονται οκτώ από τις δέκα κορυφαίες περιφέρειες

Ερευνητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες χορήγησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας: η Γερμανία κατέχει την πρώτη θέση.

Αύξηση της απασχόλησης: Η Λισαβόνα στην Πορτογαλία και το Rzeszowski στην Πολωνία αναπτύσσονται με τη μεγαλύτερη ταχύτητα

Επιχειρηματικά κεφάλαια: Το Μόναχο, το Παρίσι και το Λονδίνο προσελκύουν τα περισσότερα κεφάλαια.

Η μελέτη υπογραμμίζει επίσης τη σημασία των μικρότερων περιφερειών. Για παράδειγμα, τοDarmstadt, μια πόλη 150 χιλιάδων κατοίκων, με βάση τα αποτελέσματά της στον τομέα της Ερευνας και της Καινοτομίας και την ενεργό επιχειρηματική κοινότητά της, κατέχει την έβδομη θέση μεταξύ των 10 σημαντικότερων ενωσιακών πόλων αριστείας στον τομέα των ΤΠΕ. Άλλες μικρές περιφέρειες που εμφανίζουν σημαντικές επιδόσεις είναι ηΛουβαίνη, η Καρλσρούη και το Καίμπριτζ.

Συστατικά της ψηφιακής επιτυχίας
Η αριστεία μιας περιφέρειας στον τομέα των ΤΠΕ συνδέεται με τις δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, τη δυνατότητα διοχέτευσης των γνώσεων στην αγορά (καινοτομία) και τη δημιουργία έντονης επιχειρηματικής δραστηριότητας γύρω από αυτήν την καινοτομία. Φαίνεται ότι οι ευημερούσες περιφέρειες στον τομέα των ΤΠΕ:
είναι, ως επί το πλείστον, παραδοσιακές βιομηχανικές περιοχές•
διαθέτουν εκπαιδευτικά ιδρύματα υψηλού επιπέδου και άλλους βασικούς παράγοντες καινοτομίας•
έχουν μακροπρόθεσμες πολιτικές για την έρευνα και την καινοτομία•
επωφελήθηκαν από ιστορικές ευκαιρίες (π.χ. είναι πολιτικές πρωτεύουσες των κρατών μελών)•
επιδεικνύουν τάσεις συσσωμάτωσης (οι μισοί από τους 34 πόλους αριστείας είναι όμορες περιοχές).

Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται επίσης σε μέρη όπως η Silicon Valley (ΗΠΑ), το Bangalore (Ινδία) ή το Changzhou (Κίνα).

Γενικό πλαίσιο
Η παρούσα έκθεση πραγματεύεται τη στρατηγική της ΕΕ για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανικής και τεχνολογικής υπεροχής στις ΤΠΕ. Οι διαπιστώσεις της έκθεσης και ο Άτλας θα χρησιμοποιηθούν στη μελλοντική χάραξη ενωσιακής πολιτικής για την ενθάρρυνση της καινοτομίας στην ΕΕ. Επίσης, θα τροφοδοτήσουν το έργο EURIPIDIS, το οποίο επικεντρώνεται στην πολιτική καινοτομιών στις ΤΠΕ και στη μετακύλιση των καλύτερων ερευνητικών ιδεών στην αγορά. Επιπλέον, το ΚΚΕρ σκοπεύει να αναλύσει την τεχνολογική πολυμορφία των δραστηριοτήτων στον τομέα των ΤΠΕ και των εξελίξεών τους• αυτό θα συμβάλει στον εντοπισμό συμπληρωματικοτήτων μεταξύ των τόπων.

Ο ευρωπαϊκός πόλος αριστείας ΤΠΕ (EIPE) είναι μια γεωγραφική περιοχή εντός της ΕΕ με τις καλύτερες επιδόσεις όσον αφορά την παραγωγή ΤΠΕ, την Ε&A και την καινοτομία, δραστηριότητες που διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στα παγκόσμια διεθνή δίκτυα. Η έκθεση εξετάζει όλες τις περιφέρειες της ΕΕ (1303 περιφέρειες NUTS 3) με γνώμονα τη δραστηριότητά τους στον τομέα των ΤΠΕ και τη βαθμολογία τους, ανάλογα με τη σχετική τους βαρύτητα• το 14% των περιφερειών βαθμολογήθηκε με πάνω από 20 μονάδες. Οι 34 πρώτες βαθμολογήθηκαν με 41 έως 100 μονάδες.

Η έκθεση ανέλυσε τρία στοιχεία (επιχειρηματική δραστηριότητα, Ε&A και καινοτομία στον τομέα των ΤΠΕ) με βάση την έντασή τους (π.χ. τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων, την αύξηση του κύκλου εργασιών, τον αριθμό απασχολουμένων), τη διεθνοποίηση (π.χ. πόσους διεθνείς εταίρους έχουν οι επιχειρήσεις/τα ερευνητικά κέντρα/τα πανεπιστήμια) και τη δικτύωσή τους (ποιος είναι ο ρόλος κάθε περιφέρειας στα δίκτυα: ποιες από αυτές αποτελούν κόμβους και συνδέονται απευθείας με πλειάδα εταίρων, ποιες έχουν συνδέσμους που επιτρέπουν λίγες μόνο ανταλλαγές).

Τα συμπεράσματα βασίστηκαν σε έναν σύνθετο δείκτη που συνεκτιμά 42 δείκτες για την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων ΤΠΕ. Για την εκπόνηση των δεικτών και των μετρήσεων χρησιμοποιήθηκαν διάφορες πηγές στοιχείων και βάσεις δεδομένων: κατατάξεις των πανεπιστημίων, δείκτες επιστημονικών παραπομπών, πληροφορίες σχετικά με τις συνεργασίες σε ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα, αριθμός των παγκοσμίως σημαντικότερων επενδυτικών στην Ε&A εταιρειών ΤΠΕ που είναι παρούσες σε κάθε περιφέρεια, χρηματοδότηση με επιχειρηματικά κεφάλαια ή στοιχεία για την απασχόληση και πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων.

Το European ICT Poles of Excellence (EIPE) Project (Έργο για τους ευρωπαϊκούς πόλους αριστείας στον τομέα των ΤΠΕ) αναπτύσσεται από το Joint Research Centre(Κοινό Κέντρο Ερευνών) και τη ΓΔ Connect.No comments: